E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1SSK Ankara Hospital Psychiatry Clinic
2Hacettepe University School of Social Services
3Middle East Technical University Psychology Department
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 53-58
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Research and clinical observations frepuently point to a co-morbidity of substance and alcohol abuse. Cigarette, alcohol, and substance abuse generally begins in adolesence, and the controversy on the subject that these disorders among adolescents are getting more frequent continues. In this research conducted on a non-clinical population of adolescents, 1167 workers and 1055 students aged between 11-22, correlations between alcohol, cigarette, and substance consumption and their relations with self image, depression, and anxiety are considered. This was done by using Offer Self Image Questionnaire, Beck Depression Inventory, and State-Trait Anxiety Scale. 17 % of the subjects reported cigarette smoking, 6.7% used alcohol, and 2.9% used varying substances. Findings are discussed in light of these subjects' scores on Offer Self Image Qeustionnaire, Beck Depression Inventory, and State-Trait Anxiety Scale.


Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımının Benlik Sigara, Depresyon ve Anksiyete Ölçümleri İle İlişkileri
1SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu
3Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 53-58

Başta alkol kullan ımı olmak üzere, diğer psikiyatrik bozukluklara madde kullan ım bozukluğunun eşlik etmesi gerek araştırmaların gerekse klinik gözlemlerin s ıklıkla işaret ettiği bir olgudur. Genellikle ergenlik dönemi sigara, alkol ve madde kullan ımının başlangıç yaşı olarak gösterilmektedir. Gençler arasında bu tür alışkanlıklann oranında artış olduğu konusunda ise tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmada 11-12 yaş arası 1167 işçi ve 1055 öğrencide bu tür alışkanlıkların sıklığı ile depresyon, anksiyete ve benlik imajı ölçümleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Benlik imajı ölçümleri Offer Benlik Imajı ölçeği, depresyon ölçümleri Beck Depresyon Envanteri, anksiyete ölçümleri Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçekleri kullan ılarak yapılmıştır. Araştırma bulgulanna göre deneklerin ortalama %17'si sigara kullanmaktad ır. Alkol kullanma oran ı %6.7, madde kullan ım oranı %2.9 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçeklerden elde edilen puanlarla karşılaştınlmıştır.