E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 15-17
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, 166 patients who hospitalized in 1990 in Bak ırköy Neuropsychiatric Hospital and who diagnosed as atypical psychosis or atypical mood disordes according to the DSM-III-R were evaluated retrospectively. The cases were grouped in terms of age, sex, previous diagnoses, treatments administered and responses to the treatment, lobaratory investigations, clinical signs and symptoms. The patients who fulfilled the criteria of Perris-Brockington for cycloid psychosis were grouped accordingly. The results showed that 10% of the patients (15% women, 7% men) had an "atypical" diagnosis. 30% of these fulfilled the criteria for cycloid psychosis.


Psikiyatrik Tanılarda Atipik Grubu ve Sikloid Psikoz Kavramı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 15-17

Bu çalışmada 1990 yılı içerisinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi akut servislerine yatan hastalardan DSM-III-R kriterlerine göre atipik psikoz veya atipik mizaç bozuklu ğu tanısı almış olan 166 yaka retrospektif olarak incelenmiştir. Bu vakalar yaş, cinsiyet, evvelki tan ılar, uygulanmış olan tedavilerle bunlara verdikleri cevaplar, yapılan laboratuar incelemeler, muayene bulguları ve gösterdikleri semptomlar açısından gözden geçirilmiş, ayrıca "Perris-Brockington" kriterlerine göre "sikloid psikoz" tan ı grubuna girip girmedikleri araştırılm ıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda; kadınlarda %15, erkeklerde % 7 olmak üzere hastaneye yatan hastaların yaklaşık %10'unun "atipik" tanı grubunda yer aldığı ve bunlardan %30'unun sikloid psikoz tanı kriterlerini doldurduğu tespit edilmiştir. Gelecekte uluslararası sınıflandırma sistemlerinde sikloid psikoz tan ı kategorisinin yer alma olasılığı tartışılarak bu konudaki literatüre katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.