E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Dokuz Eylul University Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 6-9
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Public attitudes toward mental patients were assessed among 84 subjects. A vignette format was Aim of the study was to assess social rejection of mental patients in terms of measuring social distance preferrred between oneself and the person portrayed in the vignette. Analyses showed that there were a tendency to decrease interaction with mental patients in situations involving social closeness wehere as there was more acceptance in situations which were relatively public and impersonal.


Akıl Hastasının Sosyal Reddedilimi
1Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 6-9

Halkın akıl hastalar ına karşı tutumlar ı 84 denek aras ında değerlendirildi. Bir vignet format! kullan ıldı . Çalışman ın amacı kişi ile akıl hastas ı arasındaki tercih edilen sosyal mesafeyi ölçerek ak ıl hastasının sosyal reddedilimini de ğerlendirmekti. Yap ılan analizler sosyal yak ınlık içeren ortamlarda ak ıl hastası ile etkile şimi azaltma e ğiliminin oldu ğunu, buna kar şın göreceli olarak genel, ki şisel olmayan ortamlarda daha fazla kabulün oldu ğunu göstermi ştir.