E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Neurology Clinic
2Kartal State Hospital Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 66-70
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Hypocalcemia, which is one of the etiologic factors in epilepsy, is also cardinal manifestation of hypoparathyroidism with hyperphosphatemia and defective parathormone secretion. Hypoparathyroidism may be secondary or idiopathic in familial and sporadic forms. In this article 4 cases of idiopathic hypoparathyroidism with extensive brain calcifications and neurologic dysfunction were presented. The importance of identification the illness in the therapy of convulsive seizures without antiepileptic drugs is stressed.


Yaygın Serebral Kalsifikasyon ve Nörolojik Bulgularla Seyreden Idiopatik Hipoparatiroidi Olgusu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2.Nöroloji Kliniği
2Kartal Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 66-70

Hipokalsemi, epileptik nöbetlerin etyolojisinde rol oynayan nedenlerden biri olup, hipoparatiroidizm'de hiperfosfatemi ve bozuk parathormon (PTH) sekresyonu ile birlikte ortaya ç ıkan major bulgulardandır. Hipoparatiroidizm, çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebileceği gibi, idiopatik olarak sporadik veya familyal formlarda ortaya çıkabilir. Bu yaz ıda, BBT'lerinde yayg ın kalsifikasyon görülen ve nörolojik bulgular' olan, ikisi kardeş 4 olgu sunuldu. Literatür bilgileri ışığında hastaların tedavileri tartışıldı ; özellikle antiepileptik tedavi uygulanmaks ız ın, kan kalsiyum düzeyinin normale döt ıdı:irülmesiyle nöbet kontrolünün önemi vurgulandı .