E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 5(1): 41-45
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

ResearchThe heterogeneity of schizophrenic disorder has long puzzled investigators, who have attempted to identify components with different etiologies, prognoses and treatment responses. In this context, during the past decade, substantial discussion has been devoted to the utility of subtyping schizophrenia by means of clinical dimensions such as positive vs negative symtoms and laboratory measures such as ventricular enlargement. The current status of this issue is reviewed


Şizofrenide Pozitif/Negatif Ayrımı Üzerine
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1992; 1(5): 41-45

Şizofrenik bozuklu ğun çok çeşitliliği psikiyatride uzun süredir araştırmacıların ilgisini çeken konulardan birisi olmuştur. Bu nedenle farkl ı etyoloji, prognoz ve tedavi yan ıtları ile birlikte olan durumların belirlenmesine yönelik çal ışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda son on yıldır belirli klinik özellikler (Özellikle pozitif ve negatif belirtiler) ve bazı laboratuar ölçümleri (Özellikle ventriküler genişleme) yardımıyla bir şizofreni alt-tiplemesi konusunda bir hayli mesafe alınmıştır. Bu yaz ıda konunun şimdiki durumu gözden geçirilmiştir.