E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1İzmir State Hospital, Norology Service
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital. 1. Neurology Clinic
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital. 2. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 6(1): 75-78
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Dural sinus thrombosis is among the causes of pseudotumor cerebri. Therefore, radiographic examination has an important place in defining the aetiology. Methods such as scintigraphy, angiography and computerized tomography are not always effective in showing the pathology besides being invazive. On the other hand. MRI is both noninvazive and more effective in demonstrating the thrombosis. Below, two cases of pseudotumor cerebri diagnosed as having dural sinus thrombosis are presented with their MRI findings.


Dural Sinus Trombozunda MRG
1İzmir Devlet Hastanesi, Noröloji Servisi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast. 1. Nöroloji Kliniği
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast. 2. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 75-78

Psödotümör serebriye yol açan çeşitli nedenlerden biri de dural sinus trombozlarıdır. Bu nedenle etyolojinin araştırılmasında görüntüleme yöntemleri önemli bir yer tutmaktad ır. Bugüne kadar kullanılan sintigrafi, anjiografi ve BT gibi yöntemler invazif olmalar ı yanısıra patolojiyi belirlemede her zaman yeterli olmamaktad ırlar. Buna karşın Manyetik Rezonans Görünteleme (MRG) noninvazif olmas ının yanı sıra trombüsü göstermede çok daha etkin bir inceleme yöntemidir. A şağıda dural sinus trombozu tanısı alan iki psödotümör serebri olgusu MRG bulguları ile sunulmuştur.