E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Neurology Unit
2Izmir State Hospital Neurology Service
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3. Neurology Unit
4Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
5Şişli Etfal State Hospital Neurology Service
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 64-66
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The relationship between hematocrit (Hct) and mortality in 346 patients with acute occlusive stroke was investigated. 72 patients died during hospitalization. The mean age of the dead patients was significant relationship between high Hct and mortality was obtained (p=0.035). There was no significant correlation between age and Hct. (p=0.0586). No statistical significance was observed between other risk factors and mortality (p=0.07). These results suggest that increased Hct may play an important role on mortality in patients with acute ischemic stroke.


Akut Tıkayıcı İnmelerde Hematokritin Mortalite ile İlişkisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Birimi
2İzmir Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Birimi
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
5Şişli Etfal Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 64-66

Akut t ıkay ıcı inme geçiren 346 hastada hematokrit (Hct) ile mortalitenin ilişkisi araştırddı. 72 hasta hastanede yattığı süre içinde kaybedildi. Ölen hastaların yaş ortalaması , yaşayan hastalardan anlamlı derecede yüksekti (p=0.02). Yüksek Hct ile mortalite aras ında anlamlı bir ilişki saptandı . (p=0.035). Yaş ile Hct arasında ise anlamlı bir ilişki yoktu. (p=0.0586). Di ğer risk faktörleri ile mortalite arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.07). Bu sonuçlar, akut tıkay ıcı inme geçiren hastalarda Hct yüksekliğinin mortalite üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürdü.