E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Spirit and Nerve Hospital. Hospital, 2nd Neurology Clinic
2Bakırköy Spirit and Nerve Hospital. Hospital, Neurosurgery Clinic
3Kartal State Hospital, Neurosurgery Clinic
4Şişli Etfal Hospital, Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 59-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In thalamic hemorrhages, especially of the posterior thalamic region, abnormalaties of gaze and pupil may be found without the involvement of mesencephalon. in this study, 30 patients with primary thalamic hemorrhage confirmed by CT were examined. The neuroophthalmological findings in 17 patients with their relation to clinical and CT findings and their importance in localizing the lesion were reviewed.


Talamik Hematomlarda Nörooftalmolojik Bulgular
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi, 2.Nöroloji Kliniği.
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
3Kartal Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
4Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 59-63

Talamik hemorajilerde, özellikle posterior talamik bölgede yer alanlarda mezensefalon etkilenmeden bak ış ve pupil anormallikleri izlenebilir. Bu çalışmada BBT ile primer talamik hematom saptanan 30 hasta incelenmiştir. 17 hastada nörooftalmolojik bulgular saptanmış, bu bulguların klinik ve BBT görünümleri ile ilişkileri lokalizasyon belirlemede önemleri gözden geçirilmi ştir.