E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital AMATEM Unit
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital I. Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 6(1): 39-47
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, we examined hemispheric lateralization characteristics in Alcoholics. For this reason we compared 47 male alcoholics who diagnosed with DSM-III-R criteria with 25 male healthy controls. Alcoholic group divided into two subgroups depends on KKM. In controls and alcoholic groups we examined hemispheric lateralization with dillerent hand, lower extremity, eye and ear preference tests. We found a signllicant shift to nondominant hemisphere in hand and ear preference in Alcoholic group in comperation with healty controls but not in eye and lower emtremity preference.


Alkol Bağımlılığında Lateralite Defektinin Kognitif Yıkım İle ilişkisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Birimi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi I. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 39-47

Bu çalışmada alkol bağımlılarında hemisferik lateralizasyonun özellikleri araştırdmıştır. Bu amaçla DSM-III-R kriterlerine göre alkol ba ğımlısı tanısı almış 47 erkek hasta, 25 sağlıklı kontrolle karşılaştırdmıştır. Alkol ba ğımlısı grup kısa kognitif muayene de ğerlerine göre iki gruba ayrılızu ştır. Hemisferik lateralizasyonu araştırmak için alkol bağımlısı ve kontrol gruplarına el, ayak, göz ve kulak tercihini belirlemek için lateralite testleri uygulanmıştır. Alkol ba ğımlıları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında el ve kulak de ğerleri açısından non-dominant hemisfer tercihine kay ıştı anlamlı farklılık bulunmu ş, ayak ve göz değerleri arasında fark bulunmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmam ıştır. Kognitif duruma göre ikiye ayrılan alkol bağımlısı gruplar kendi aralarında kıyaslandığında el, ayak, göz ve kulak de ğerleri arasında fark bulunmasına rağmen, non-dominant hemisfer tercihine kay ışta bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmam ıştır