E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Atatürk Health Site Izmir State Hospital Psychiatry Service
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 16-21
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

We examined DSM-III-R diagnosis and sociodemographic characteristics of 66 patients who esere attending to the psychiatric outpatient department with predominantly somatic complaints. We found that attending to a psychiatric outpatient department with predominantly somatic complaints could be seen in many psychiatric outpatient department. But there was no significant difference among the diagnosis or sociodemographiy variables according to the mean number of somatic complaints.


Somatik Yakınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları
1Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 1(6): 16-21

Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri polikliniğine başvuran 66 hastanın DSM-III-R tan ıları ve sosyodemografik özellikleri ara ştırılmıştır. Çalışınamızda somatik yak ınmalarla başvurunun birçok psikiyatrik bozuklukta görülebildi ği ve bu hastaların polikliniğe tüm başvuranlara göre farklı sosyodemografik özellikler ta şıdığı ; fakat ortalama somatik yakınma sayısına göre tanılar ve sosyodemografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.