E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Gazi University Faculty of Medicine Psychiatry Clinic
2Gazi University Faculty of Medicine Dermatology Clinic, Faculty Member
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 42-44
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Sleep pattern of nine patients from Gazi University Medical School Dermatology Department diagnosed as Behçet's Disease, were taken. In our study, patients with manifest pyschopathology and with symptoms of Neuro-Behçet in their neurological evaluation were excluded. After ten days of drug free period, their sleep EEG's were taken and scored. Comparing with standart sleep pattern values, longer REM latency and less REM percentage were found.


Behçet Hastalığı Olgularında Uyku Örüntüsü Ön Çalışma
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği, Öğretim Üyesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 42-44

Gazi Üniversitesi Dermatoloji Kliniğimize başvuran ve Behçet hastal ığı tanısı alan dokuz olguda uyku örüntüsü özellikleri saptanması amaçlanmıştır. Olguların psikiyatrik de ğerlendirilmeleri sonucu herhangi bir tanı ile sınıflandırılmamalarına dikkat edilmiş, nörolojik değerlendirilmeleri ile Nöro-Behçet tutulumu ayr ımsanm ıştır. On günlük ilaçsız dönemden sonra, uyku EEG kayıtları çalışılmış ve uyku örüntüleri incelenmi ştir. Elde edilen veriler, standart uyku örüntü değerleri ile karşılaştırıldığında REM latanslarında uzama ve REM yüzdelerinde azalma göze çarpmaktadır.