E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1IU Istanbul Medical Faculty Psychiatry Department
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 6(3): 24-27
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this reserach the personality properties of butchers, who has been working at least ten years continually, and a control group who has never slaughtered an animal has been compared. Butchers, in general, are introvert passionate for being succesfull and for taking higher status in society. Besides it is determined that they have a tendency towards aggressive sex. The act of slaughtering an animal is interpreted as being a way of psychic satisfaction and also a way of satisfaction of their latent aggressive sexual drives.


Kasapların Kişilik Özellikleri
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 24-27

Bu araştırmada kasapların kişilik özellikleri incelenmi ştir. Hayvan kesimini meslek edinmi ş, asgari 10 yıldan beri ve devamlı bu işi yapan kasaplarla, kontrol grubu olarak alınan hayvan kesilmesine soğuk bakan ve daha önce hiç hayvan kesmemi ş olanların kişilik özellikleri karşı laştınlmıştır. Kasaplar genelde içe dönük, sosyal açı - dan yükselme ve ba şarılı olma arzusu taşıyan, cinsel yönden de agresiv sekse e ğilimli ki şilik özellikleri göstermiştir. Bu durum, hayvan kesme filmin kasaplarda bir ruhsal doyum yolu olabilece ği, latent agresiv dürtülerini bu yolla tatmin edebilecekleri şeklinde yorumlanm ıştır.