E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Karadeniz Technical University Department of Psychiatry, Trabzon
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 10-14
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study 60 patients with obsessive-compulsive disorder according to DSM-III-R diagnostic criteria, in a double- blind, placebo controlled manner effectiveness of mianserin and clomipramine compared. In the first week of therapy 30 mg mianserin, 75 mg clomipramine and placebo were giyen. In following three weeks period 60 mg mianserin, 150 mg clomipramine and placebo were giyen. After therapy, the clinical evaluation revealed that the effectiveness of mianserin and clomipramine in obsessive-compulsive symptoms is superior or at least equal to placebo. Besides, side effects like nausea tremors, sicca, sweating, constipation and visual disturbances were less in patients.


Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Mianserin'in Etkinliği
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Trabzon
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 10-14

Bu çalışmada DSM III-R te şhis kriterlerine göre obsesif-kompulsif bozuklu ğu bulunan 60 hastada plasebo kontrollü çift-kör yöntemle mianserin ve clomipramine'nin etkinli ği karşılaştırıldı . Tedavinin ilk haftas ında 30 mg mianserin, 75 mg clomipramine ve plasebo verildi. Sonraki 3 hafta boyunca 60 mg mianserin, 150 mg clomipramine ve plasebo kullanıldı. Tedavi sonrasında yapılan değerlendirmede mianserin ve clomipramine'nin obsesif-kompulsif semptomları plasebodan üstün ve eşit şekilde iyile ştirdikleri görüldü. Bunun yanında, özellikle bulantı , titreme, ağır kuruması, terleme, kabalık ve görme bozukluğu gibi yan etkiler mianserin alan hastalarda daha azdı .