E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ataturk University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
2Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 4-6
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The present study was done in thirty-six hospitalized psychiatric patients (20 schizopherenia and 16 major psychotic unipolar depressive episode cases) meeting DSM-III-R criteria in Psychiatry Clinics, Atatürk University, School of Medicine, Research Hospital in 1992. In each patient group serum Ig G, A, M levels were measured before and after treatment. Student's t test was used for statistical analysis. The reduction in Ig levels are statistically significant in posttreatment period when compared to pretreatment period in each group (in schizophrenics t=2.58, p<0.05 ; t=2.41, p<0.05; t=2.96, p<0.05, in depressive patients t=3 .1, p<0.01 ; t=3.54, p<0.01 ; t=2.1, p<0.05 respectively). On the other hand, no difference is found in prettreatment Ig levels of schizophrenic and major depressive episodic patients (t=0.3, p>0.05; t=0.4, p>0.05 ; t=0.6, p>0.05 respecetively). It is concluded that increased serum. Ig levels in schizophrenia and major depression, as major psychiatric disorders, may be decreased by remission, and these disorders may have a similar immunological pattern.


Şizofreni ve Major Depresyonda Tedavi Öncesi ve Sonrası İmmünoglobulin Düzeyleri
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 4-6

Bu çalışma kapsamına Atatürk Üniversitesi T ıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniğinde 1992 y ılında yatarak tedavi gören DSM-III-R kriterlerine göre 20 şizofreni ve 16 major depresif epizod tan ılı olmak üzere toplam 36 hasta alındı. Hasta gruplarında tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonras ı (TS) serum immunoglobulin (Ig) G, A ve M de ğerleri ölçüldü. istatistiksel analiz için Student t testi kullan ıldı. Her iki hasta grubunda TÖ ve TS Ig değerleri karşılaştırıldığında TS Ig değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüş saptand ras ı (sı - ıyla, şizofreniklerde t=2.58,p<0.05; t=2.4I , p<0.05 ; t=2.96, p<0.05 ; depresyonlularda t=3 .1 , p<0.01 ; t=3 .54, p<0.01; t=2.I , p<0.05). Şizofreni ve depresif epizod tan ıh hastaların TÖ Ig düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunma& (sırasıyla t=0.3, p>0.05; t=0.4, p>0.05; t=0.6, p>0.05). Çaılşmaya DSM-11I-R depresif epizod tan ılı özellikle psikotik bulgulara olan hastalar dahil edildi. Şizofrenili ve major psikotik unipolar depresyonlu hastaların aynı immünolojik özellikler ta şıdığı ve major psikiyatrik bozukluklar olan şizofreni ve depresyonda artmış olan aIgı düzeylerinin remisyon ile azalabileceği sonucuna varıldı .