E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 49-52
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This article reports, a partial complex epilepsy case which had been diagnosed and treated as bipolar disorder for the last 5 years. Although, presence of diagnostical difficulties, and atypical course the patient had been consistently evaluated as mood disorder in all previous hospitalizations. During the last admission to hospital, patient had a similar clinical presentation, but this time patients complex partial seizures were observed and then the diagnosis was reevaluated.


İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olarak Takip Edilmiş Bir Kısmi Karmaşık Epilepsi Olgusu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 49-52

Bu yaz ıda yaklaşık 5 y ıldır, iki uçlu mizaç bozuklu ğu olarak teşhis ve tedavi edilmi ş bir kısmi karmaşık epilepsi olgusu ele alınmıştır. Atipik bir seyir gösteren hasta her yatışında tanısal güçlüklere yol açmakla birlikte mizaç bozuklu ğu olarak de ğerlendirilmiştir. Son yatışında da benzer bir görüntüye başvuran hastanın doğrudan gözlenen k ısmi karmaşık epilepsi nöbeti dolay ısıyla tanısı geriye dönük olarak yeniden ele al ınmıştır.