E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 20-24
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, 65 child and adolescent cases which were sent by the court to the Bak ırköy Mental State Hospital Forensic Psychiatric Unit, between 1991-1992 are examined retrospectively. The social-demographic properties of these cases, the type and the propagation of the offence and the data of the psychiatric diagnoses obtained from the hospitals records are investigated and reported. And the difficulties during the evaluation of the cases are emphasized.


Adli Psikiyatride Çocuk ve Ergen Suçları
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 20-24

Çalışmada, 1991-1992 y ıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimine adli organlarca başvurusu sağlanan 65 çocuk ve ergen olgu incelenmi ştir. Hastanedeki tıbbi kay ıtların ve adli raporların retrospektif incelenmesi yoluyla, olgular ın sosyo-demografik özellikleri, suçun niteli ği ve seyri, psikiyatrik tan ılara ait veriler değerlendirilerek bildirilmiş ayrıca olguların değerlendirilme aşamasında karşılaşılan güçlükler vurgulanmıştır.