E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1IU Istanbul Medical Faculty Psychiatry Department
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 10-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The effects of change in social life has been searched on human beings (in this search) especially on their sexual and some biological functions. In this study human beings sexual desire and activity, degree of satisfaction of intercourse, the problerns of having sex and the frequency of sexual relations has been searched. During the study it's been searched, how geographical, sociocultural and economical conditions effect the sexual life of people who joined this search.


Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 10-19

Sosyal yaşamdaki değişimin, insanın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi değişim süreci içinde, eski ve yeni nesil olarak iki grupta incelendi. Bu çal ışmada deneklerin seksüel istek ve aktiviteleri, cinsel ya şamdan memnuniyet dereceleri, cinsel ili şkide karşılaştıkları sorunlar ve cinsel ilişkide bulunma sıklıkları araştırı ldı . Bunu yaparken bireylerin sahip oldukları farklı coğrafi, sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarının cinsel yaşamlarına ne şekilde yans ıdığı incelendi. İçinde bulundukları yaş grubu veya temsil ettikleri neslin özellikleri saptanmaya çalışıldı