E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 4-9
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In 1986-1987 acedemic year,-the freshmens of four faculties, two of them from applied sciences and the two social sciences, were included for this study to elucidate the affecting factory that determines the self-esteem of adeloscents. For this study, 171 females and 379 males, totaling 550 freshman students, ranging 17-21 years of age, age means 18.9±0.048 were included. Investigation the relationship, between self-esteem and family factors were purposed. Rosenberg self-esteem scale and questionary about their families were applied. The results were anlyzed by using MINITAB statistical program. It was found that self-esteem is significantly related to sex (p<0.05), education of mother and father (p<0.01), occupation of mother (p<0.05), financial status of family (p<0.05), paying attention of family (p<0.001).


Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 4-9

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesinin uygulamal ı branşta iki, sosyal branşta iki fakültesinin birinci s ınıf öğrencileri ile 1986-1987 öğretim döneminde yap ıldı. Çalışmaya 17-21 yaşları arasında, ortalama yaşları 18.9±0.048, 171'i kız, 379'u erkek toplam 550 denek al ındı . Deneklerin benlik sayg ılarının aileleri ile ilgili etkenlere bağlı olup olmadığını araştırmak amaçlandı. Deneklere Rosenberg benlik sayg ın ölçeği ve ailelerine ilişkin bir anket formu uygulandı. Sonuçlar MİNİTAB program ında değerlendirildi. Benlik saygısının cinsiyete (p<0.05), anne ve babanın eğitim düzeyine (p<0.01), annenin mesle ğine (p<0.05), ailenin gelir düzeyine (p<0.05) ve ailenin ilgisine (p<0.001) bağlı olduğu bulundu.