E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Beyoğlu Hospital ENT Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 20-22
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Although dry mouhth is a well known Side effect of lithium, there is only one case about increasing in saliva as a result of taking lithium. The case was 65 year-old male patient with a history of bipolar mood disorder for eighteen years. He had taken lithium regularly between 1984-1986 and lithium had been discontinued because of hospitalization for lithium entoxication. He had undergone manic and depresive attacks being treated with outpatient medication by 1990. Lithium had been restarted in 1990 and he had come to the outpatient clinic with the complications of hypersalivation and metalic taste in the ninth mounth of the treatment. Otolaryngologic and general sistemic examinations were normal. Blood analysis of lithium were in normal liinits. A decrease in salivation during manic and depressive attacks accompanying a decrease of blood lithium level was observed. A positive correlation between blood lithium level and increasing in salivation was also found.


Lityum Tedavisinin Yan Etkisi Olarak Siyalore: Bir Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2Beyoğlu Hastanesi KBB Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 20-22

Ağız kuruluğu lityumun iyi bilinen bir yan etkisi olmas ına rağmen, lityum kullan ımına bağlı tükürük salgısında artış ile ilgili yalnızca tek bir olgu yay ınlanmıştır. Olgu onsekiz y ıllık iki uçlu mizaç bozuklu ğu öyküsü olan erkek hasta, 1984-1986 yılları arasında düzenli olarak lityum kullanm ıştı ve lityum 1986 y ılında entoksikasyonu nedeniyle yat ırılarak kesilmişti. 1990 y ılına kadar çoğu ayaktan tedavi ile iyile ştirilen manik ve depresif ataklar geçirmişti. Lityum 1990 y ılında tekrar başlandı ve tedavinin dokuzuncu ay ında hipersalivasyon ve ağızda metalik tat nedeniyle poliklini ğe başvurdu. Kulak, burun, boğaz ve genel sistemik muayeneleri normal bulundu. Laboratuar incelemelerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Kan lityum düzeyinin azalması ile birlikte manik ve depresif ataklar sırasında tükürük salgısında azalma gözlendi. Kan lityum düzeyi ile tükürük salgısı artışının doğru orantılı olduğu bulundu.