E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Bakırköy Stroke Treatment Research Center (BİTAM) and 3. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 54-60
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The management of intracerebral hemorrhage can be medical or surgical depending upon the hematoma's localization, number, volume, öccurence rate, pathophysiology and other associated factors. There is the ischemic area around the hematoma, called penumbra. The main strategy of the management is to minimize the destrictive effect of the hematoma. Therefore it is necessary to provide the conditions leading recirculation. Surgical evaluation can be advantageous randering early compression and minimizing the neurotoxic effects of hemoglobin degradation products. In this article, medical and surgical management criteria as well as the principles of medical management are discussed. Management of raised intracranial pressure and antiedema treatment choices are overviewed and the debated antiedema effect of corticosteroids is outlined again.


İntraserebral Kanamanın Tıbbi Tedavisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy İnme Tedavi Araştırma Merkezi (BİTAM) ve 3. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 54-60

İntraserebral kanamaların tedavisi, kanamanın yerleşim yerine, patolojisine bir ya da birden fazla oluşuna, hacmine, oluşma hız ına ve birlikte bulunduğu diğer patolojilere bağlı olarak tıbbi ya da cerrahidir. Kanamanın etrafında iskemik bir sürece girmiş olan penumbra alanı bulunur. Kanama tedavisinin temel stratejisi, kanamanın yarattığı hasarı en aza indirmektir. Bunun için penumbra alanında resirkülasyonun başlamasını sağlayacak koşulları yaratmak gerekmektedir. Cerrahi yolla boşaltmak erken basıy ı ortadan kaldırmak, hemoglobinin y ıkım ürünlerinin yaratacağı nörotoksiteyi en aza indirmek aç ısından faydalı olabilir. Bu makale içerisinde cerrahi ve tıbbi tedavi kriterleri tartışılarak, tıbbi tedavinin temel ilkeleri tart ışı ldı . Tıbbi tedavinin temelini olu şturan kafaiçi basıncın, düşürme ve anti-ödem tedavi seçenekleri yeniden gözden geçirilerek anti-ödem tedavide steroidlerin sanıldığından fazla yeri olmadığı vurgulandı