E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1World Health Organization, Department of Mental Health, Geneva
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
3Kazan Health Center
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 9-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this research, depression in taken as a sample to evaluate the quality of mental health care in primary health service. In the last month, at the region of Kazan (centre), Fethiye and Sar ılar village, people between ages 20- 60 with depressive symptoms are found 32%, depression synd ı-ome s found 6.3%. The symptoms are mostly found between ages 40-60, and especially women are more affected. While researching the level of knowledge about depression; 7.2% of people with moderate depressive symptoms applied to the primary health service but neither depression nor other mental disorders are diagnosed. The importance of mental health care is mentioned and some advices are giyen.


Birincil Sağlık Hizmeti İçinde Ruh Sağlığı
1Dünya Sağlık Örgütü, Ruh Sağlığı Bölümü, Cenevre
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
3Kazan Sağlık Ocağı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 9-19

Bu çalışmada, "depresyon" örnek olarak ele alınıp sağlık ocağında verilen ruh sağlığı hizmetinin değerlendirilmesine çalışılm ıştır. Kazan Sağlık Ocağı bölgesinde Kazan (merkez) ile Fethiye ve Sar ılar köylerinde yapılan taramalarda son bir ay içinde 20-60 yaş grubunda depresif belirti yayg ınlığı yaklaşık %32 bulunmu ş, depresyon tablosuna ise %6.3 oranında rastlanmıştı r. Belirtilerin daha çok 40-60 yaş grubunda yoğunlaştığı ve depresyon tablosunun kadınlarda sık görüldüğü bulunmuştur. Depresyona ilişkin bilgi-tutum-davran ış örüntüsü üzerinde yapılan soruşturmada orta derecede depresif belirtisi olanların sağlık ocağına gitme oranı %7 .2 olarak bulunmuş (ocak kayıtlarından), depresyon ya da ruhsal hastalık tanısı alan saptanamamıştır. Ruh sağlığı hizmetinin birincil sağlık.hizmeti içindeki ;yeri ve önemine değinilerek birtakım önerilerde bulunulmuştur.