E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 2nd Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(1): 48-51
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In many articles, the precipitatory role of life events in bipolar disorders episodes is rewived. In this study 82 bipolar patients has researched whether they had life events before their first episode (retrospectively in 6 months) or not. Life events has been found in 17 patients (20.7 %).


İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Hastalarında Yaşam Olayları
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 1(8): 48-51

İki uçlu mizaç bozuklu ğu hastalar ında ya şam olaylar ının hecmeleri ortaya ç ıkar ıcı rolü birçok yay ında ele alınmaktad ır. Bu yaz ıda 82 iki uçlu mizaç bozuklu ğu hastasının ilk hecmeleri öncesinde geriye do ğru 6 ayl ık süre içerisinde ya şam olaylar ı geçirip geçirmedikleri ara ştırıldı . Hastalar ın 17'sinde (% 20.7) ya şam olay ı olduğu tesbit edildi.