E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Marmara University Hospital Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(1): 38-42
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

As a result of sistematic research during the last decade it has been found that a great majority of the population is effected by seasonal changes at different degrees. The degree at which seasonal changes effect mood, energy, sleep length, appetite, food preference or social activity is called seasonality. The present study aimed to investigate the seasonality pattern of university students in Istanbul. 228 students of Marmara University Faculty of Medicine were invited to complete the Turkish version of the Seasonal Pattern Assesment Questionnaire (SPAQ) of Rosenthal et al. % 39.5 of the students reported that they perceived the seasonal changes as a problem at different degrees (15.8 % mild, 14.0 % moderate, 8.3 % marked, 1-3 % severe or disabling). Mean global seasonality score was 11.6 and a large percentage changes in their sleep length (60.5 %), social activity (82.0 %), mood (71.1 %), body weight (45.2 %), appetite (57.0 %) and energy level (76.8 %). The months in which the subjects felt themselves the best and where they were most social were found to be spring and summer months, whereas autumn and winter months were the ones in which they felt themselves the worst. These results showed that a large percentage of the students experience seasonality in their mood and behavior.


İstanbulda Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durum ve Davranışlarda Mevsimsellik
1Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 1(8): 38-42

Özellikle son onyılda yapılan sistematik araştırmalar sonucunda toplumun büyük bölümünün mevsimsel değişikliklerden çe şitli derecelerde etkilendiği bulunmuştur. Mevsimsel de ğişikliklerin ruhsal durum, enerji, uyku süresi, iştah, yemek seçimi veya sosyal faaliyetleri etkileme derecesi mevsimsellik olarak tan ımlantnaktadır. Bu çalışmada, Istanbul'daki üniversite öğrencilerinde mevsimselliğin araştırılması amacı ile 228 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisine Rosenthal ve ark. tarafindan hazırlanmış olan Mevsimsellik Paterni Değerlendirme Anketi'nin türkçe çevirisi uygulanm ıştır. Araştırmaya katılanların % 39.57 mevsimlerle ortaya çıkan değişikliklerin kendileri için sorun oluşturduğunu belirtmişlerdir (% 15 .87 hafif, % 14.0'ı orta, % 8.3'ü belirgin, %1.3'ü de ciddi ve çok ciddi derecede). Ortalama mevsimsellik skoru 11.6 olup ö ğrencilerin % uyku sürelerinin, % 82.0'ı sosyal faaliyetlernin, % 71.1'i ruhsal durumlarının, % 45 .2'si vücut ağırlıklarmın, % 57 .0'ı iştahlarmın, % 76.87 enerji durumlarının mevsimlerden orta veya daha fazla derecede etkilendiğini bildirmişlerdir. Deneklerin kendilerini en iyi hissettikleri aylar ilkbahar ve yaz ayları , en kötü hissettikleri aylar ise sonbahar ve kış ayları olarak bulunurken, en çok ilkbahar ve yaz aylarında sosyal faaliyette bulunulduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin büyük bölümü ruhsal durum ve davranışlarında mevsimsellik bildirmektedirler.