E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(1): 9-18
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Because of the fact that posttraumatic stress disorder (PTSD) has been accepted as a valid diagnosis for only the past decade, research on neurobiological mechanisms of PTSD has only recenty been initiated. Although few clinical studies have investigated neurobiological alteratons associated with PTSD, there has been a strong tradition of research on the effects of stress on animals in the laboratory. In this paper, it has been focused on the role of brain norepinephrine systems, the corticotropin-releasing factor (CRF)-hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis system, and other brain systems in the acute and chronic responses to stress.


Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile ilişkili Nörobiyolojik Kanıtlar
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 1(8): 9-18

Son on y ı ldır bir tanı kategorisi olarak kabul edilen travma sonrası stres bozuklu ğu (TSSB) konusunda yap ılan, nörobiyolojik mekanizmalarla ili şkili çalışmalar henüz çok yenidir. TSSB ile ili şkili nörobiyolojik değişiklikleri gösteren çok az klinik çal ışma olmasına rağmen, laboratuar hayvanlarında stresin etkilerini göstermeyi amaçlayan çalışmalar daha fazladır. Bu yaz ıda akut ve kronik stres yan ıtlarında norepinefrin sistemleri, kortikotropin salgılayan hormon (CRF)-hipotalamik-hipofiz-adrenal korteks (HPA) sistemi ve diğer beyin sistemlerinin rolü üzerinde durulmuştur