E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 37-42
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

One hundred and two outpatients with somatoform disorder according to criteria, were involved in present study to investigate the accompanying depression and anxiety. Age and sex matched control group with 50 case were also involved. Each case was investigated with DSM-111-R structured clinic interview (somatoform, mood and axiety moduls). In the patients group the first two diagnostic group were the somatization disorder (43.13 %) and the conversion disorder (24.5 %). Thirty-two patients (31.37 %) were diagnosed to have depression, 16 patients (15.69 %) were diagnosed to have anxiety. Result showed the close relation of somatoform disorder to mood and anxiety disorders. Results were discussed in relation with the literature


Somatoform Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 37-42

Somatoform bozuklu ğu tanısı alan hastalarda eşlik eden depresyonu ve anksiyeteyi ara ştırmak amacını taşıyan çalışmada psikiyatri polikliniğine başvuran ve DSM-11I-R tan ı kriterlerine göre somatoform bozukluk tan ıları alan toplam 102 hasta ile benzer yaş, cins, eğitim özelliklerine sahip 50 kontrol grubu araştırma kapsamına alındı . Deneklere DSM-111-R yc ıpılandırılm ış klinik görü şmesi (somatoform bozukluk, mizaç ve anksiyete bo zukluklar ı modülleri) uygulandı . Hasta grubunda ilk iki sırayı somatizasyon bozuklu ğu (k 4.13) ve konversiyon bozuklu ğu (% 24.51) aldı . Toplam 32 hasta (% 31.37) depresyon, 16 hasta (% 15.69) anksiyete bozuklu ğu olarak değerlendirildi. Sonuçlar somatoform bozukluk ile mizaç ve anksiyete bozukluklar ı arasında yakın ilişkiyi göstermiştir. Sonuçlar ilgili literatürle karşılaştırılarak tartışıldı .