E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1İnönü University Faculty of Medicine, Department of Neurology
2Malatya State Hospital Neurology Clinic
3İnönü University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 24-26
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Depression and anxiety, following the stroke, have been reported in about half of the patients. However, the association of alexithymia and cerebrovascular accidents is yet to be studied. In the preset paper, depression, anxiety and alexithymia scores of 20 patients were studied and the results were compared with the time of the stroke, the lateralization of the lesions and the findings of current neurologic examination. Overall, the depression and anxiety scores of the whole group were higher than that of reported for Turkish population. No significant correlation between lateralization and depression and anxiety was found, but alexithymia scores of patients with left hemisphere lesions were significantly higher than the patients with right hemisphere lesions.


Strok Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Aleksitimi Bulgularının Araştırılması
1İnönü Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Malatya Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
3İnönü Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 24-26

Serebrovasküler olaylardan (SVO) sonra hastaların yaklaşık yarısında depresyon ve anksiyete bulgular ının ortaya çıktığı bildirilmektedir. SVO ile aleksitiminin ili şkisi ise araştınlmamış bir konudur. Bu çahşmada serebrovaskükr olay geçiren 20 hastada depresyon, anksiyete ve aleksitimi bulgular' araştırılmış ve bulgular son strok atağından sonra geçen süre, lateralizasyon ve testlerinin uygulandığı gündeki nörolojik muayene bulgular' ile karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunun depresyon ve anksiyete skor ortalamalannın Türk populasyonu için bildirilenden yüksek oldu ğu görülmüştür. Lateralizasyonla depresyon ve anksiyete bulgular ı arasında bir bağlantı bulunmazken, sol hemisfer lezyonu olan hastalarda alesitimi skorlarının sağ hemisfer lezyonu olanlara oranla anlamlı yüksek oldu ğu gözlenmi ştir.