E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Vakıf Gureba Hospital Neurology Clinic
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 18-23
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the "Classification and Diagnostic Criteria for Headache Disoders, Cranial Neuralgias and Facial Pain" published in 1988 by Headache Classification Committee of the Internatinal Headache Society, headache of psychologic origin was not included as a seperate heading or a subform of a headache type. Neverthless, it was accepted that tension type headache may be caused by psychological stress or by some of the psychiatric disorders. In the presented article, psychiatric disorders which can cause headache were giyen, and the psychophysiologic (psychosomatic), psychiatric, psychological n ıechanisms which may act upon the development of psychogenic headache and the learned pain and of the patients whit this type of pain was described, and therapeutic approches were dwelt on.


Ruhsal Nedenli Başağrıları
1Vakıf Gureba Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 18-23

Uluslararası Başağrısı Derneği, Başağrıları S ınıflama Komitesi tarafından, 1988 yılında yayınlanan, "Başağrıları , Kraniyal Nevraljiler ve Yüz A ğrılarının Sınıflanması ve Tan ı Kriterleri'nde" ruhsal kökenli başağrısına ayrı bir başlık ya da bir başağrısı tipinin alt formu olarak yer verilmemi ştir. Bununla birlikte psikososyal streslerin sonucu olarak veya psikiyatrik hastalıkların bazılarının bir semptomu olarak gerilim tipi başağrısı= ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Bu yaz ıda başağrısına yol açabilen ruhsal hastalıklar verilmiş, ruhsal nedenli ağrının ortaya çıkışında etkili olabilecek psikofizyolojik (psikosomatik), psikiyatrik, psikososyal düzenekler ve ö ğrenilmiş ağrı davranışı gözden geçirilmi ş, psikojenik ağrının ve bu tip ağrısı olan hastaların genel özellikleri tan ımlanmış ve tedavi yaklaşımları üzerinde durulmuştur.