E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Çukurova Univ. Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Çukurova Univ. Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 11-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The sample consists of 17 children aged 7-15 with OCD according to DSM-HI-R, who sought treatment at Child Psychiatry Department of Çukurova University Hospital, from July 1994 to December 1994 and their first degree relatives. They all completed the Maudsley Obsessive Compulsive Symptom Checklist (MOKSL). The MOKSL scores of the children with OCD and their first degree relatives are compared to the MOKSL scores of the children without any psychiatric disorder (n=13 ) and their first degree relatives. The difference between the MOKSL scores of the OCD group and psychiatrically normal controls is not statistically significant. Although the sample in this study is very small the results indicated that OCD is more prevaknt i ıi the general population than has previously been believed. To clarify these results epidemiyolojik catchment area studies are needed.


Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanları: Karşılaştırmalı bir klinik çalışma
1Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 11-15

Çalışmada Temmuz 1994-Aral ık 1994 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine başvuran ve DSM-III-R'ye göre Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tan ısı alan 7-15 yaş arası çoçuklarla (n=17), bunların birinci derece yakınlarının (n=43) Maudsley Obsesif-Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) puanlar ı kontrol grubu çocuklarla (n=13), bunların birinci derece yakınlarının (n=41) MOKSL, puanları ile karşılaştırılmıştır. Her iki gruptaki çocukların ve birinci derece yakınlarının MOKSL puanlar ı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmam ıştır. Bu çalışmadaki olgu sayısı az olmakla birlikte, sonuçlar OKB'un toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu desteklemekte, alan çal ışmalarının önemini ortaya koymaktadır.