E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2. Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 4-14
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of the study was to compare neuropsychological characteristics and structural and functional brain abnormalities in patients with schizophrenia and bipolar affective disorder. 23 patients who met DSM-IV criteria for schizophrenia and 13 patients in manic episode of bipolar affective disorder vere included in the study. After neuropsycological evaluation, brain MRI and SPECT studies were perfoı-ıned. In statisticall analysisi chi-.square and Mann-Whitney U tesis were applied. In terms of neuropsycological pe ıformance, the schizophrerric patients esere; srgnificantly worse tha ıı the manic patients, especially on measures of executive functions, memory and visual -spatial functions. On global assessment of MRI results, structural brain pathologies were detected in 56% of schlzophrenic and 70% of manic patients. When two patient groups compared, no significant differences emerged. SPECT analyse: revealed that, there were bilateral decrease of blood peıfusion more significant on the left hemisphere irr both schizophrenic and manic patients. Between patient groups no significant differences were detected.


Şizofrenik Süreçte ve Mizaç Bozukluğunda Nöropsikolojik Değerlendirme ve Beyin Görüntüleme (MRI ve SPECT) Bulgularının Karşılaştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 4-14

Şizofreni ile mizaç bozukluklar ı arasında, nöropsikalojik değerlendirme sonuçları ve yap ısal ve işlevsel görüntüleme bulgular' açısından farklılık olup olmadığını araştırmaktır. DSM-N ölçiitlerine göre tan ı konmu ş 23 şizofi -en ve 13 iki uçlu mizaç bozuklu ğu-maniki epizod hastaya, ndropsikolofik de ğerlendirme sonrası MRI ve SPECT incelemesi yapılm ıştır. Karşılaştırmada, Chi-square ve Mann-Whitney U yöntemleri uygulanm ıştır. Nöropsikolojik değerlendirme sonucu icra, bellek ve görsel-konumsal alg ı işlevleri açısından, şizofren hastaların mizaç hastalarına göre daha düşük performans gösterdiği; MR1 sonucunda, global değerlendirmede şizofrenlerin % 56.5'inde, mizaç hastalarının da % 70'inde değişik beyin bölgelerinde yap ısal patolojiler olduğu, iki hastalık grubunun karşılaştırılması sonucunda gruplar arası anlamlı bir farkhhk bulunmadığı , SPECT sonucunda, şizofrenlerde ve mizaç hastalarında solda daha belirgin olmak üzere her iki hemisferde kan ak ımı azalması olduğu, iki hastalık grubunun karşılaştırılması sonucunda gruplar arası anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir.