E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Child Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 17-22
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The medical doctors who work with children observe anxiety of parents. 1s there any relationship between this parental anxiety with the diagnosis of the child, which is said to be more when the illness is psychological? In our study, we use State Trait Anxiety Invertory to measure anxiety of parents and the result is compared with the demographic characteristic and psychiatric diagnosis of the child. Significant differences in anxiety levels were found between eliminations disorders and adjusment disorders, mental retardation, communication disorders.


Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuru Sırasında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tanı ile ilişkisinin Araştırılması
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 17-22

Hasta çocuğun tedavisi ile uğraşan hekimler çoğunlukla ebeveyn kayg ısını gözlem ğlerdir. Rahatsızlığın ruhsal kökenli olmas ı durumunda daha fazla olduğu bildirilen bu kaygının, çocuğun aldığı psikiyatrik tan ı ile ilişkisini araştırmayı amaçladığı= bu çalışmada; Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine çocuklarını getiren ebeveynlerin Durumluk- Sürekli Kayg ı Envanteri puanlarını saptayıp, sonuçları demografik özellikler ve çocu ğun psikiyatrik tanısı ile karşılaştırdık. D ışa atım bozuklu ğu ile uyum bozuklu ğu, zeka geriliği, iletişim bozuklu ğu, depresif bozukluk tan ıları alan çocuklar ile ebeveynlerinin durumluk kayg ı puanları arasında istatistiksel anlamlı fark bulduk.