E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 9-11
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Mutism is a common manifestation of psychiatric, neurological, and medical illness. Schizophrenia, affective disorders, conversion disorder, dissociative states, basal ganglia, frontal lobes and limbic system, pathologies might cause mutism. Mutism is often associated with other signs of catatonia. Here a case of mutism for five year duration was presented and its rapid resolution following ECT administration was discussed.


Elektrokonvülsif Tedaviyle Düzelen Beş Yıllık Mutizm Olgusu
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 9-11

Mutizm, birçok ruhsal ve nörolojik bozuklukta görülebilen, konu şamama ya da konuşma eylemi için isteksiz olma durumudur. En sık katatonik tip şizofrenik bozuklukta rastlan ır. Mutizmin y ıllarca sürmesi ise çok enderdir. Burada 5 yıldır mutizmi olan, anestezili ve kas gev şeticili elektrokonvülsif tedaviye h ızla ve olumlu yan ıt veren 20 yaşında bir kız olgu sunulmaktad ır. Olguda katatoni belirtileri bulunmamasına karşı n, 5 y ıl gibi uzun bir süre mutizmin bulunmas ı şizofrenik bozukluk belirtisi olarak de ğerlendirilmektedir. Antipsikotik ilaç tedavisiyle düzelme görülmeyen olguda, mutizmin y ıllarca sürmesi ve elektrokonvülsif tedaviyle düzelmesi dikkat çekicidir.