E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 4-8
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of the study was to determine the relationship between attitude of parents and age, sex and school peıformance of adolescence as the development of critical thinking. Watson-Glaser Scale of Critical Thinking Appraisal, Scale of Parents Attitude and Sociodemographical Infor ıııation form were applied to 1026 students (age ranged 12 to 22) of junior high school, high school and university. The data were analysed by multiple regression and logistic regression methods. It was found that critical thinking ability has increased with age (p<0.0001) and school performance, developed better in girls than in boys (p<0.05) and democratic attitude of mother (p<0.001) was fonud to be a stimulate factor.


Gençlerde İrdeleyici Düşünme Yeteneğini Etkileyen Etkenler
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 4-8

Çalışmaya irdeleyici düşünmenin gelişmesi ile yaş, cinsiyet, okul ba şarısı, anne-baba tutumu arasındaki ilişkileri saptamak amaçlandı . 1995 y ılında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, 12-22 yaş arasında, 1026 deneğe Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Gücü Ölçe ği, Anne-Baba Tutum Ölçe ği ve Sosyodemografik bilgi formu uygulandı . Veriler çoklu regresyon ve lojistik regresyon yöntemleri ile analiz edildi. İrdeleyici düşünme yetene ğinin yaşla (p<0.0001) ve okul başarısıyla arttığı , kızlarda erkeklerden daha fazla geliştiği (p<0.05 ) ve annenin demokratik tutumunun olumlu (p<0.001) etkide bulundu ğu saptandı .