E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1GATA Haydarpaşa Training Hospital Neurology Clinic
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurology
3Şişli Etfal Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 60-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Brainstem auditory evoked potentials (BAEP's) were investigated in 20 patients (9 male, 11 female and mean age: 56 years) with brainstem infarcts. Ten patients had small/lacuner infarcts in right half of pons, 4 in left half, 2 in midline region, 1 in bilaterally basis pontine, 1 in left, 1 in right cerebral peduncle and 1 in left cerebellar cortex. Ten of twenty patients had BAEP abnormalities. Two of them had no recordable waves bilaterally. 4 had absence of IVth and Vth waves, 3 had prolangitation of V-V intrapeak latencies and 1 had the absence of all waves of the left Side. As a result of the study the BAEP abnormality ratio was found to be 50 % and decided that this investigation was an usefull auxillary method for determining the sizes and sides of infarcts.


Beyinsapı İnfarktlarında Beyinsapı İşitsel Uyandırılmış Yanıtların Tanı Değeri
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 60-63

Bu çalışmada yaşları 30-78 arasında değişen (ort. yaş 56) 9'u erkek, 1 1 'i kadın, 20 beyinsapı infarktı bulunan olguda beyinsapı işitsel uyandırılm ış yanıtlar (BİUY) incelenmi ştir. Olguların 10'unda (% 50) pons orta hat sağında, 4'ünde (% 20) pons orta hat solunda, 2'sinde (% 10) pons üst düzeyinde orta çizgide, 1 olguda (% 5) iki taraflı basis pontis, 1 olguda (% 5) sol serebral pedinkül, 1 olguda (% 5) sağ serebral pedinkül, 1 olguda da sol serebellar kortekste laküner infarktlar saptanmıştır. BİUY çal ışmasında 20 olgunun 10'unda (% 50) anormalite saptanmıştır. Bunlardan 2 olguda iki taraflı tüm dalgaların yoklu ğu, 4 olguda N ve V'nci dalga yoklu ğu, 3 olguda V-V intrapeak latans uzamas ı , 1 olguda sol yanda tüm dalgaların yoklu ğu gözlenmi ştir. Çalışma sonucunda BİUY anormaliteleri ile infarkt lokalizasyonu ve tarafı arasındaki ilişki araştırılmış ve B İUY'ların taıııya yardımcı olabileceği kanısına varılmıştır.