E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1GATA Public Health Department
2Department of Gata Psychiatry
3GATA Department of Child Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 43-47
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Depression is the most common mental disorder. It is reported that depressive symptoms show dfferences between cultures and depressive diagnosis. This study is aimed to compare the depressive symptoms among medical students by age groups and with symptom distribution in clinically diagnosed patienti from previous studies. Beck Depression Inventoly (BDI) was applied to 684 students. The study concluded that some of the depressive symptoms showed significant differences by age groups and the symptom distribution differed from the distribution in clinical patients.


Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Dağılımı
1GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Gata Psikiyatri Anabilim Dalı
3GATA Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 43-47

Depresyon en sık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin, kültürler arasında ve depresif tan ı tiplerine göre değişiklik gösterdiği bildirilmektedir. Bu çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinde depresif belirtileri, yaş gruplarına ve önceki çalışmalarda klinik tanı almış hastalarda bulunan belirti dağılımı ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. 684 öğrenciye Beck Depresyon ölçe ği (BDÖ) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda depresif belirtilerin bazılarının yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdiği ve belirti dağılımının klinik hastalarındaki dağılımdan farklı olduğu saptanmıştır.