E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 21-24
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the relative frequency of hallucinations the correlations of hallucinations with delusions and the severity of illness were examined on 144 schizophrenic patients who meet DSM-III-R criteria. The presence and types of hallucinations and delosions were evaluated with SAPS. The severity of illness was determined by the substraction of the hallucinated behaviour score from the total score of BPRS. In examinations group, the most frequent type was auditorial hallucinations. There was no correlation between the severity of illness and types of hallucinations. Somatic-tactil hallucinations were related with somatik delusions. Thereföre, this relation supporst that the hallucinations may have an important place in the development of delusions.


Şizofrenide Görülen Varsanıların Hastalık Şiddeti ve Sanrılar ile Olan ilişkileri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 21-24

Bu çalışmada DSM-III-R ölçütlerine göre şizofreni tan ısı konan 144 hastada varsanı tiplerinin sıklığı ve varsanılar ile sanrılar ve hastalık şiddeti arasındaki ilişki araştırılm ıştır. Varsanı ve sanrı varlığı , tipleri Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hastalık şiddeti ise, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği toplam skörundan "varsanılı davranış " maddesi skoru ç ıkarılarak belirlenmiştir. Hastalarımızda en sık görülen varsanı tipinin işitsel varsanılar olduğu bulunmuştur. Hastalık şiddeti ile varsanı tipleri arasında ilişki bulunmam ıştır. Somatik-dokunma varsan ıları daha çok somatik sanrılarla birlikte görülmüştür. Bu ilişki sanrı gelişiminde varsanıların da önemli bir rolü olabileceğini düşündürmektedir.