E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 18-20
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of our study is to examine the comorbity of obsessive compulsive disorder (OCD) with body dysmorphic disorder (BDD) and the factors influencing this comorbity. One hundred eight patients who were admitted to psychiatıy outpatient clinic of the F ırat University Medical School in January 1994-January 1996 with the diagnosis of OCD according to the DSM-III-R criteria formed our study group. The other psychological disorders accompanied by OCD of the patients were evaluated with DSM-III-R criteria. Zung Depression and Hamilton Anxiety Scales and, SCID H inventory have also been applied to the study group. BDD comorbity with OCD was proven in eight patients (7.4 %). It was determined that these patients were younger than pures OCD diagnosis and all of them were unmarried and high educated. We also determined that the beginning of the symptoms and the administration of them were earlier. Characteristics of schizotypal personality, and high anxiety were con. cluded in these patients


Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Vücut Dismorfik Bozukluğunun Birlikteliği
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 18-20

Çalışmamızda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Vücut Dismorfik Bozuklu ğunun (VDB) birlikteli ği ve bu birlikteliği etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanm ıştır. Çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğine Ocak 1994-Ocak 1996 tarihleri arasında başvuran ve DSM-III-R tan ı kriterlerine göre OKB tanısı konulan 108 hasta oluşturmuştur. Hastalarda yine DSM-III-R tanı kriterlerine göre OKB'a ek olarak varolan I. eksen tanılarda belirlenmiş ve hastaların tamamına Zung Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçe ği ve SCID II envanteri uygulanm ıştır. Sekiz hastada (% 7.4) OKB'a ek olarak VDB saptanm ıştır. OKB+VDB tanısı konulan hastaların yalnız OKB tan ısı konulan hastalara göre daha genç, tamamının bekar, eğitim düzeylerinin yüksek, şikayetlerinin başlangıcından sonra hekime başvuru sürelerinin daha erken olduğu belirlenmiş; bu hastalarda daha yoğun anksiyete ve şizotipal kişilik özellikleri saptanmıştır.