E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 57-61
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The necessity of the emphasis of the brain death to the whol medical society made us to reexamine this topic in the following order. A. Scientffic and medical dimension of the death: The definition of the brain death, The basic signs of the irreversible brain damage, The observation and the criteria for the sound definition of the brain death, When the decision is giyen as the brain death at the end of the evaluation: The connecting procedures with organ and tissue transplantation, The decision to end the medical support or not in case the permission can't be obtained from the relatives of the patient for the transplantation. B. Legal definition of the brain death and the code of law and the forensic medicine rules: 17/09/92 "The Transplantation Coordination Study Plan" is sent to the hospital administrators by the General Management, Treatment Services, Ministry of Health, 16110192 the newspaper "Cumhuriyet", in the column "Events and Comments" this subject titled "Organ and Tissue Transplantation" is argued form the point of forensic medicine and religion, 20108193 issued in Legal Newspaper dated 29/05/79 numbered 2238 and dated 21101182 numbered 2594 the change and addition of law. C. The religious and moral aspects of the brain death: Turkish Republic Religious Administration dated 03/03/80 numbered 396 titled "Organ Transplantation".


Beyin Ölümü
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 57-61

Beyin ölümünün önemi ve tüm hekimlerce bilinmesi gereklili ğini vurgulayarak aşağıdaki sıralamaya göre beyin ölümünü inceledik. A. Ölümünün bilimsel ve t ıbbi boyutu: Beyin ölümünün tan ımı , İrreversibl hasarın temel bulgular!, Güvenilir beyin ölümü tan ısı için kullan ılan kriterler ve incelemeler, Değerlendirme sonucunda beyin ölümü kararı alındığında: Organ nakli ile ilgili prosedürler, Organ nakline hasta yakınları tarafindan izin verilmemesi halinde tıbbi desteğin kesilip kesilmeme karar ı. B. Hukuksal anlamda beyin ölümü tan ımlamaları ve yasalar ve adli tıp hükümleri: 17109192 Sa ğlık Bakanl ığı tedavi hizmetleri genel müdürlü ğünden hastane başhekimliklerine gönderilen "Transplantasyon Koordinasyon Çalışma Yönergesi", 16/10/92 Cumhuriyet Gazetesi'nde "Olaylar ve Görüşler" köşesinde "Organ ve doku nakli üzerine" başlıklı yaz ıda konunun hukuksal, tıbbi, adli tıp ve din çerçevelerinde, günümüz ko şulları içinde yeniden tartışılması, 20108193 Resmi Gazete'de yayınlanan 29105179 tarihli 2238 sayılı kanunun 11-12-14. maddeleri ve 21101182 tarihli 2594 say ılı kanun değişikliği ve eklemeleri. C. Beyin ölümünün dini ve ahlaki boyutu: TC Din İşleri Başkanlığı 'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 03/03/80 tarihli 396 say ılı "Organ Nakli" konulu bildirgesi.