E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Marmara University Faculty of Medicine Public Health Department
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Alcohol and Substance Treatment and Research Center
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 30-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study 34.0 % of all the workers working in a factoty in the province of Kocaeli was found to be comsume alcohol; whereas 15.7 % of the workers were ex-users. More than half of the present alcohol users and ex-users have drank alcohol before age (63 %) and (67 %) of them have started to drink for fun or for curiosity. However, the present alcohol users stated that the reason for drinking was primarily (24.5 %) economic hardships. Economic hardships were also the primary reasons for restarding (20.3 %) and wanting to quit (44.1 %) alcohol. Smokers used significantly more amount of alcohol than nonsmokers (x2=38.35, p<0.001).


Fabrika İşçilerinde Alkol Kullanımı
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Alkol ve Madde Tedavi ve Araştırma Merkezi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 30-34

Kocaeli ilinde bir fabrikada yapılan bu araştırmada icçilerin % 34.0.ının halen alkol almakta olduğu, % 15.7'sinin de içip bıraktığı saptanmıştır. Halen alkol almakta olan ya da içip bırakmış işçilerin yandan fazlasının (% 63) 20 yaşın altında ilk kez alkol ald ıkları ve % 67'sinin eğlence, merak, özenti gibi nedenlerle alkolü almaya başladıkları ortaya çıkm ıştır. Halen alkol kullanmakta olan işçiler gerekçe olarak öncelikle ekonomik nedenleri göstermişlerdir (% 24.5). Ekonomik nedenler ayrıca alkole yeniden başlamanın (% 20.3) ve alkolü b ı - rakmak istemenin de (% 44.1) ilk gerekçesi olarak bildirilmi ştir. Sigara kullananlar arasında alkol kullanımının sigara kullanmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha fazla olduğu da araştırmada saptanan bir başka bulgudur (x2=38.35, p<0.001).