E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 20-25
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Akathisia is a common and distressing side effect of neuroleptics with unknown pathogenesis. Iron deficiency have been proposed as a risk factor in akathisia. In order to study the relationship between iron metabolism changes in patients with having neuroleptic and akathisia development, we have compared 30 patients with akathisia to 30 matched patient without akathisia. There were no significantly differences in serum iron, transferrin, percentage saturation and ferritin levels between two groups. But total iron-binding capacity was higher in patients with akathisia than patients without akathisia. There findings indicate the requirement of, ,further studies research the association between akathisia and iron metabolism changes.


Akatizide Serum Demir Düzeyleri
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 20-25

Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği akatizide bir risk faktörü olarak ileri sürülmüştür. Nöroleptik tedavisi alan hastalarda demir metabolizması değişiklikleri ile akatizi geli şmesi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla, 30 akatizili hasta eşleştirilmiş 30 akatizisi olmayan hastayla karşılaştırıldı . İki grup arasında serum demiri, transferrin, satürasyon yüzdesi ve ferritin düzeyleri aç ısından anlamlı fark yoktu. Ancak total demir ba ğlama kapasitesi akatizili grupta anlamlı olarak daha yüksekti. Bu bulgular demir metabolizmas ı değişiklikleri ile akatizi arasındaki ilişkiyi araştıran ek çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.