E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ataturk University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 16-19
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Although some women manifest premenstrual changes in mood and behavior, the changes are usually less severe. It is known that there is a relationship between premenstrual syndrome (PMS) and psychiatric disorders especially affective disorders. 57-100 % prevalence of life time major depressive disorders in female patients with PMS has been determined. But premenstrual dysphoric changes have been reported in more than 2/3 of women with life time major depressive disorder. In our study; we aimed to investigate the frequence of PMS symptoms of women before depression. We compared 28 women with major depressive disorder to 28 women who are health in terms of premenstrual symptoms. While PMS diagnosis'was detected retrospectively in all of the study group, this rate was 28.5 % in healthy group. PMS is significantly higher in the study group than the controls. Since there is PMS before depressive disorder, PMS may be the predictor of depressive disorder.


Depresif Bozukluklu ve Kontrol Grubu Kadınlarda Premenstrüel Sendrom Taraması
1Atatürk Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 16-19

Kadınların çoğu premenstrüel dönemlerde duygudurum ve davran ış değişimleri yaşamalarına rağmen bunların genellikle çok azı ciddidir. Premenstrüel sendromun (PMS) psikiyatrik hastal ıklar ve özellikle affektif bozukluklarla bağlantısı bilinmektedir. Önceki çal ışmalar PMS tanısı almış kadınlarda % 57-100 arasında değişen yaşam boyu majör depresif bozukluk (MDB) prevalans ı bildirilmektedir. Buna karşı lık önceleri depresyon geçiren kadınların üçte ikisinden fazlas ının belirgin premenstrüel disforik değişiklikler gösterdiği bildirilmiştir. Biz çalışmamızda MDB geçiren kad ınların depresyondan önceki ya şantılarında PMS belirtilerinin sıklığı= kontrollerden farkını araştırmayı amaçladık. Majör depresif bozukluk tan ısı almış 28 kadın hasta ile 28 sağlıklı kadzn ı, premenstrüel sendrom belirtileri açısından karşılaştırdık. Çalışma grubunu oluşturan 28 kadının tamamında retrospektif olarak PMS tanısı konurken, sağlıklı kontrollerde bu oran % 28.5 olarak bulunmuştur. Çalışma grubunda PMS, ileri derecede anlamlı bir farklılık gösteriyordu. Depresif bozukluk tan ısı almış kadınların tamamında depresif bozukluklardan önce PMS bulguları olması , kadınlarda PMS'un depresif bozuklukların bir yordayıcısı olabileceğini düşündürmektedir.