E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Marmara University School of Physical Education and Sports Department of Sports Health Sciences
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 52-56
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

To know about the psychological effects o residental school on hearing-impaired/deaf students, we applied SCL- 90-R symptom-distress check list-revised on 80 deaf student of whom 17 were residental and 63 mainstreamed. We found that deaf residental students had higher average of syn ıptom indexes than deaf students who lived with family. We evaluated the results and possible factors and compared with other studies in this field. We concluded that residental school education might be harmful for deaf students.


Yatılı Okul Eğitiminin işitme Özürlülerin Ruh Durumlarına Etkileri
1Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 52-56

Yat ılı okul eğitiminin işitme özürlülerin ruh durumlarına etkisini anlamak amacıyla, I7'si yatılı, 63'ü gündüzlü olan 80 işitme özürlü deneğe SCL-90-R Ruhsal Semptom Tarama Testi uygulad ık. Yat ılı işitme özürlülerin ailesiyle kalan işitme özürlülerden daha yüksek ruhsal semptom indeks ortalamalar ına sahip olduğnu tesbit ettik. Sonuçları ve muhtemel sebeplerini de ğerlendirerek bu sahada yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırdık. Yat ılı okul eğitiminin işitme özürlüler için sak ıncalı olabileceği kanaatine vardık.