E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul Medical Faculty Child Psychiatry Department
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 40-46
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

It has been research depressive symptoms in school phobia. For this purpose 20 children were taken as scurıpling unit consisting of 8 girls and 12 boys, median age 8.9. School phobia cases were compared with other clinic cases and nonclinic subjects. Depressive symptoms were found in school phobia cases. Mothers of school phobia were depressive than two control group mothers. Birleson child depression scale for children and Beck depression scale for parent were applied to subjects. No correlation was found between the depressive points of school phobia with their mothers points. Findings were discussed about elliciency of depressive symptoms on the school phobia and mother-child interaction.


Okul Fobisi Vakalarında Depresif Belirti incelemesi
1İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 40-46

Bu araştırmada okul fobisi vakalarında depresif belirti araştırılm ış, yaş ortalamaları 8.9 olan 8 kız 12 erkek olmak üzere, toplam 20 çocuk di ğer klinik vakalar ve herhangi bir psikiyatrik tanı almamış kontrol grubu ile karşılaştırdmıştır. Çocuklara Birleson çocuk depresyon ölçeği, ebeveynlere Beck depresyon ölçe ği uygulanmıştır. Okul fobisi vakalarında her iki kontrol grubuna kıyasla kendilerinde ve annelerinde depresif belirti saptanmıştr. Çocukların depresif belirtileri ile annelerinin depresif belirtileri arasında bir korelasyon bulunamamıştır. Bulgular, depresif belirtinin okul fobisi vakalarında etkinliği ve anne-çocuk etkile şimi açısından tartışılmıştır.