E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 12-16
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In our study, we have compared the efficacy and safety of 75-225/day of venlafaxine and 20-60 mg/day of fluoxetine in patients with major depression, diagnosed according to DSM-IV criteria. A total of 61 patients, aged between 27-62 years entered an 8 week, single blind controlled study. Efficacy and safety for both drugs was comparable. The efficacy variables were the Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Clinical Global Impressions (CGI), and Udvalget for Kliniske Undersegelser side effect rating scales. Response was defined in the protocol as at least a 50 % decrease in HAM-D total score from baseline to endpoint in and an improvement of a least two points in the CGI rating in the therapy phase (week 8). Regarding the comparative efficacy, no significant different between the two treatment groups were found on the HAM-D total score, prospectively defined as the main efficacy measure. Overall safety and tolerability were good for both drugs.


Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaştırılması
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 12-16

Bu çalışmada, venlafaksin ve fluoksetinin majör depresif bozukluktaki tedavi etkinlikleri ve yan etkileri aç ısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Haziran 1996-Ocak 1997 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri polikliniğine başvuran yaşları 27-61 arasında değişen DSM-1V tan ı ölçütlerine göre majör depresif bozukluk tan ısı konulan 61 hasta oluşturmuştur. Venlafaksin 75- 225 mgl gün ve fluoksetin 20-60 mgl gün rastgele tek-kör olarak verilmi ştir. Tedavi etkinlikleri 2,4,6 ve 8. haftalarda Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D) ve Klinik Global izleme (KG İ), yan etkiler Udvalget for Kliniske Undersegelser (UKU) yan eki de ğerlendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sekiz haftan ın sonunda HAM-D skorlarında başlangıca göre % 50'nin altında azalma ve KGİ skorlarında iki puanlık azalma tedaviye olumlu yan ı olarak kabul edilmiştir. Tedaviyi tamamlayan hastalardan venlafaksin kullananlarm % 79.2'sinin,fluoksetin kullananların % 73.9'unun, düzelme ölçütlerine yan ıt verdikleri ve her iki ilac ın güvenirlik profillerinin benzerlik gösterdikleri gözlenmi ştir.