YAZARLARA BİLGİ

TANIMLAMA
EDİTORYAL POLİTİKALAR VE HAKEM SÜRECİ
KAPSADIĞI ALANLAR
GENEL İLKELER
REKLAM POLİTİKASI
ETİK
ÇIKAR ÇATIŞMASI, İNSAN VE HAYVAN HAKLARI, HASTANIN MAHREMİYETİ VE YAZILI ONAY
DİL
MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ
YAZILARIN HAZIRLANMASI
TABLO, GRAFİK VE ŞEKİLLER
KAYNAKLAR


TANIMLAMA

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1984 yılından bu yana hakemli olarak yılda 4 sayı yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergide psikiyatri ve ilişkili alanlarındaki deneysel ve klinik yazılara yer verilmektedir.

EDİTORYAL POLİTİKALAR VE HAKEM SÜRECİ

Kapsadığı Alanlar

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi psikiyatri, psikoloji, nöroloji, farmakoloji, moleküler biyoloji, genetik, nörobilim ve ilişkili bilim alanlarındaki uzman ve bu alanlarda halen eğitilenlere hitap eder. Dergi, nörolojik bilimlerin psikiyatri ve psikoloji ile kesişen alanlarında makaleler kabul eder.

Yayın Politikası

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, global düzeyde daha geniş çaplı bilgi alışverişini desteklemesi sebebiyle içeriğini ücretsiz olarak sunan, açık erişimli bir dergidir. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 uluslararası lisansa sahiptir. Dergide yayınlanan makalelerin tam metnine herkes ücretsiz ve sınırsızca erişebilir.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar dergide aşağıdaki bölümlerde dikkate alınmaktadır:

-Araştırmalar,
-Kısa araştırma
-Olgu sunumları,
-Derlemeler,
-Editöre mektuplar,


Derginin ön baskı, son baskı ve arşivleme konusundaki politikası gereği, yayıncının pdf versiyonunun kullanımı esastır. Yazarlar, değerlendirme öncesi ve değerlendirme sonrası draft yazı versiyonlarını ya da baskı öncesi ve baskı sonrası draft versiyonları arşivleyemezler. Politika aşağıdaki web adresinden görüntülenebilir; http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=1309-5749&type=issn&la=en&fIDnum=|&mode=simple

Genel İlkeler

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazarı tarafından onaylanan makaleler Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi'nde değerlendirilmek üzere kabul edilir. Diğer kaynaklardan kopya edilen materyallerin Düşünen Adam Dergisi'nde yeniden yayınlanabilmesi için hem yazarlarından hem de yayıncıdan izin alındığına ilişkin yazılı bir ifade bulunmalıdır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur. Yayın kurulu, yazarların iznini alarak yazıda değişiklikler yapabilir. Editör ve dil editörü dil, imla ve kaynakların Index Medicus'ta geçtiği gibi yazılması ve benzer yazım konularında tam yetkilidir.

Yazarlık ve Bilimsel Sorumluluk

Yazar olarak belirtilen kişiler International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Council of Science Editors (CSE) ve Committee On Publication Ethics (COPE) kaynaklarında belirtilen ve Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi tarafından da benimsenen asgari ölçütleri sağlamalıdır. Buna göre yazar olarak belirlenen kişi ya da kişiler;

1) Makalenin araştırma fikri ya da hipotezinin geliştirilmesine, veri toplanmasına, verinin analiz ve yorumlanmasına kayda değer katkıda bulunurlar;

2) Makalenin içeriğinin yazımında ya da gözden geçirilmesinde görev alırlar;

3) Makalenin nihai haline onay verirler.

Bu sayılan üç ölçütün tamamının de karşılanması yazar olarak sayılmak için gereklidir. Bu ölçütlerin tümünü karşılamayan ya da başka açılardan yardımda bulunan kişilerin adlarına Teşekkür bölümünde değinilmelidir. Makalenin yazımında ya da gözden geçirilmesinde adları belirtilen yazarların dışında başka kimsenin katkısı olamaz; hayalet yazarlık kabul edilmez. Makaleye kayda değer katkıda bulunmayan ya da makalenin mevcut halini kabul etmeyen kişinin yazar olarak belirtilmesi yazarlığın ve bilimsel sorumluluğun ihlali olarak değerlendirilir.

Yazar Formunu PDF olarak buradan indirebilirsiniz. 

Reklam Politikası

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, sadece basılı versiyonunda reklam kabul eder.

Dergi içeriği, alınan reklamlardan bağımsız olarak kararlaştırılır. Reklamverenler içerik hakkında önceden bilgi sahibi değildirler, editör ve yazarlar reklamı destekleyecek şekilde içeriği tasarlamazlar.

Bu bağlamda içeriğin nesnelliği ve bağımsızlığını korumak, dergi için birincil etik ilkedir.

Reklamlar doğru olmalıdır, yanıltıcı olmamalıdır, saldırganlık içermemelidir ve yasal gerekliliklere uymalıdır.

İlgili yasalara ve regülasyonlara uygunluğun sağlanması reklamverenin sorumluluğundadır.

Reklamlar makalelerden ayrılabilecek görsellik ve tasarımda olmalıdır.

Etik

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına uyar. Editörler WAME http://www.wame.org/policies-and-resources ve ICMJE http://www.icmje.org/recommendations/browse/about-the-recommendations/ tarafından tanımlanan yayın etiği kurallarını benimser ve COPE tarafından yayınlanan temel prensip klavuzlarını tavsiye eder.

İngilizce Makale Çevirisi Hakkında

Dergimizde yayınlanmaya kabul edilen tüm makalelerin İngilizce çevirisi, yazarlardan ücret talep edilmeksizin çevirmen ve çeviri editörü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hakem Süreci

Dergi çift taraflı kör değerlendirme sistemi ile çalışır. Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazarı tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. 2014 yılı verilerine göre, derginin kabul oranı %60, kabul edilen yazılar için ortalama yanıt süresi 8 hafta ve tüm gönderilen yazıların ortalama yanıtlanma süresi 3 haftadır. Yayın yönetmeni derginin editöryal ve bilimsel içeriğinden ve içeriğin yayınlanmasıyla ilgili zamanlamadan sorumludur. Tüm yazılar aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilir:

-Orijinalite
-Geçerlilik,
-Önem
-Etik
Yazılar derginin sitesinde yer alan http://www.dusunenadamdergisi.org online makale gönderim sistemi üzerinden gönderilmelidir ve hakemler, hakem girişi bölümünden bu sisteme giriş yapmalıdır. Yazılar en az iki hakem kurulu üyesi tarafından gözden geçirilir. Hakemler arasında görüş ayrılığı varlığında yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerin kimliği gizli tutulur ve tüm değerlendirme süreci gizlilik altında yürütülür. Yazı ve ilgili materyaller, yayınlanana kadar hiçbir şekilde paylaşılamaz ya da kullanılamaz. Değerlendirme raporları yazara gönderilir. Düzeltmelerin, hakemlerin yorum ve önerileri doğrultusunda yapılmasını takiben, yapılan düzeltmeleri, eleştiri ve önerilere cevapları içeren bir yazının düzeltme yapılan makale ile online sistemden gönderilmesi gerekmektedir. Makale kullanılan ScopeMed üzerinden derginin online sistemine gönderilirken, tüm yazarlar tarafından imzalanmış " Telif Hakkı Devri Formu"da makale ile birlikte iletilmelidir. Makalenin kabulü veya reddi konusunda nihai kararı editör verir. Dergi makale gönderim sistemi yazara bu nihai kararla ilgili bir bilgilendirme notu iletir. Hakemlerin, mükerrer yayın, intihal vb gibi olası araştırma ve yayın etiği ihlalleri konusunda yorumda bulunmaları beklenir. Gönderilen yazılar aynı ve benzer metinleri tespit eden, intihal yazılımı kullanılarak taranır. Hakemler olası bir çıkar çatışması içinde olurlarsa, değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre bilgi vermek durumundadırlar. Hakemler, ihtiyaç halinde "Yazarlara Bilgi" bölümünü ziyaret edebilir; http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/YazarlaraBilgi.aspxDüşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi her yıl Aralık sayısında hakem listesini ve hakemlere teşekkür yayınlar.

Hakemler için değerlendirme süreci rehberi, Hakemlere Bilgi bölümünde yer almaktadır.

ÇIKAR ÇATIŞMASI, İNSAN VE HAYVAN HAKLARI, HASTANIN MAHREMİYETİ VE YAZILI ONAY

Çıkar Çatışması

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi'nde yayınlanan makalelerin ticari kaygılardan uzak olmaları ve konu ile ilgili etik ve bilimsel standartları taşımaları şarttır. Dergi, WAME'in çıkar çatışması tanımını http://www.wame.org/about/wame-editorial-on-coi benimser; buna göre yayın sürecindeki bileşenlerden biri (yazar, hakem ya da editor) sürece ilişkin sorumluluklarını (makalenin gönderimi, hakem süreci, editoryal kararlar ve yazar, hakem ve editörlere arasındaki iletişim) aşırı düzeyde ve/veya haksızlığa yol açabilecek düzeyde etkileyebilecek ya da etkileyebileceği olası bir çıkar rekabeti içindeyse, çıkar çatışması oluşur. Açıklanması öngörülen çıkar çatışması tipleri, finansal bağlar, akademik taahhütler, kişisel ilişkiler, politik ya da dini inançlar, kurumsal bağlantılardır.

Yazarlar, çalışmalarındaki doğrudan ya da ticari bağlantı, maddi destek gibi konularda tam olarak açık olmalıdırlar; yazarlar bu türden bir ilişkileri varsa bunun nasıl bir ilişki olduğunu bildirmek, yoksa, hiçbir ilişkileri olmadığını belirtmek zorundadırlar.

Editör ve yayıncı, reklâm amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İnsan ve Hayvan Hakları

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü hastalara uygulanan işlemlerin anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını (informed consent) gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazar(lar), bu tür araştırmalarda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara (2002 yılında revize edilen 1975 Helsinki Deklarasyonu- http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, Guide for the care and use of laboratory animals - http://www.nap.edu/catalog/5140.html) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmelidirler.

Hastanın Mahremiyeti ve Yazılı Onay

Hastalardan izin alınmadan mahremiyetin bozulamayacağı ilkesini benimseyen Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi'nde, hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri, fotoğraf, soyağacı bilgileri vb hastadan ya da hasta ebeveyni ya da vasisinden yasalarda belirtildiği gibi yazılı onay alınmadıkça kullanılmaz.

Dil

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir kez kontrol edilmelidir. Yazılar http://www.dusunenadamdergisi.org web sayfası üzerinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir. İlgili yazarla yapılacak tüm yazışmalar e-posta aracılığıyla yürütüleceğinden, ilgili yazarların düzenli kullandıkları ve kontrol ettikleri bir e-posta adresini editöre iletmeleri gerekmektedir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Gönderilen yazılarda, yazının yayınlanmak üzere gönderildiği ve derginin hangi bölümü (araştırma, gözden geçirme, olgu sunumu ya da editöre mektup gibi) için başvurulduğu belirtilmelidir. Yazıların alınmasının ardından yazarlara makalenin alındığı, bir makale numarası ile bildirilecektir. Tüm yazışmalarda bu makale numarası kullanılacaktır.

Makaleler sayfanın her bir kenarından 2 cm kenar boşluğu bırakılarak ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmeli ve her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır: 1) Başlık sayfası, 2) Özet, 3) Metin, 4) Kaynaklar, 5) Tablo ve/veya şekiller.

Makale çevirim içi sistemden gönderilirken, yazarların adları, akademik unvanları ve yazışılacak yazarın adres, telefon, faks numaraları, e-posta adresi ve ve kişisel teşekkür ifadeleri ScopeMed çevirim içi makale sistemine kayıt edilmelidir. Ancak sisteme yüklenen word formatındaki makale dosyası sistem tarafından pdf'ye çevirilerek hakemlere iletileceğinden; yazar isim ve kurumlarının bulunduğu kapak sayfası bulunmamalıdır.

Türkçe ve İngilizce yazılar Başlık (Title), Özet (Abstract) (İngilizce ve Türkçe), Amaç (Objective), Yöntem (Method(s)), Bulgular (Results), Tartışma (Discussion), ve Kaynaklar (References) bölümlerini içermelidir.

Özet: İki yüz elli kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır. Amaç: yazının birinci ve asıl amacı; Yöntem: veri kaynakları, çalışmanın iskeleti, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler; Bulgular: ana bulgular; Sonuç: doğrudan klinik uygulamalar, çıkartılacak sonuç.

Anahtar kelimeler; her türlü yazıda Türkçe ve İngilizce özetlerin en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Giriş bölümünde; konunun önemi, tarihçe ve bugüne kadar yapılmış çalışmalar, hipotez ve çalışmanın amacından söz edilmelidir.

Yöntem bölümünde; veri kaynakları, çalışmanın hipotezi, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, ölçekler, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler, yapılan işlemler ve istatistiksel yöntem yer almalıdır. Bulgular bölümünde; ana bulgular istatistiksel olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da belirtilmelidir.

Tartışma bölümünde; o çalışmadan elde edilen veriler, kurulan hipotez doğrultusunda hipotezi destekleyen ve desteklemeyen bulgular ve sonuçlar irdelenmeli ve bu bulgu ve sonuçlar literatürde bulunan benzeri çalışmalar ile kıyaslanmalı, farklılıklar varsa açıklanmalıdır. Son paragrafta çalışmadan elde edilen sonuç özetlenmelidir.

Derleme makaleleri alanında zengin birikime ve atıf alan çalışmalara sahip uzman kişilerce yazılan yazılardır. Derleme yazıları için dergi belirlediği yazarlara davet gönderir ve sadece davetli yazarlardan ve İngilizce olarak gelen derleme yazıları kabul edilir; bunun dışında gelen derleme yazılar kabul edilmez.

Olgu sunumları ve derleme yazılarda ise yapılandırılmamış özet ve yazı formatı uygulanmalıdır.

Orijinal makaleler ve derleme yazılarında kelime sayısı sınırlandırması yoktur. Olgu sunumları az sayıda şekil, tablo ve kaynak içermeli ve en fazla 1500 kelimeden oluşmalıdır. Editöre mektuplar (en fazla 500 kelime, tablosuz ve şekilsiz) "yayınlanmak üzere" ifadesiyle gönderildiğinde değerlendirilecektir. Mektup, tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Dergide yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 3 ay içinde gönderilmiş olmalıdır.

TABLO, GRAFİK VE ŞEKİLLER

Tablolar çift aralıklı yazılmalı, boşluklar dâhil 120 karakterden geniş ve 70 satırdan uzun olmamalıdır. Her tablo ayrı kâğıda basılmalıdır ve her tablonun başlığı olmalıdır. Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar metinde yer aldığı sıraya göre arabik rakamlarla numaralandırılmalı ve metin içinde yerleri belirtilmelidir.

Tüm dijital şekiller on-line sistem üzerinden gönderilmelidir. Şekiller ya profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, fotoğraf kalitesinde dijital olarak ayrı bir dosya şeklinde yüklenmelidir. Taranan ya da yaratılan şekil dosyaları JPEG formatında olmalıdır. Dijital fotoğraflar, radyografiler, Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans gibi görüntülemeler en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Eğer önceden yayınlanmış bir şekil, fotoğraf kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Gerekli yazılı izin belgesi sağlanmalı, yazı içinde kaynak refere edilmelidir. Şekil alt yazıları anlaşılır ve kısa olmalıdır. Şekil alt yazıları, metin sonunda ayrı bir sayfada geçiş sırasına göre yer almalıdır. Renkli şekiller editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır.

KAYNAKLAR

Kaynaklar metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmeli ve metinde parantez içinde belirtilmelidir. Kaynakların listesiyle metin içinde yer alışı arasında uyumsuzluk bulunmamalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Kaynakların yazımında, aşağıdaki örnekler dikkate alınır. Yazarların tümünün adı yazılır. Dergi adlarının kısaltılması Medline/PubMed'de belirtildiği gibi yazılmalıdır; bu kaynakta yer almayan dergilerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır. Dergi kısaltmaları ile ilgili http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog adresine başvurulabilir.

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi bir makale ve kaynak yönetim programı ve akademik ağ olan Mendeley’in kullanımını önerir. Mendeley, araştırmacıya bir makalede yer alan kaynakları otomatik olarak belirlenen stilde oluşturma; makaleyi paylaşma; notlar alma, alıntı yapma olanağı sunar. Araştırmacının daha önce kullandığı dokümanlara online erişim sağlar, akıllı telefonlar ve tabletten dokümanları okuma olanağı sunar ve diğer araştırmacılarla işbirliğine imkan verir. Bilgisayarda yer alan okunacak ve okunmuş makaleleri organize eder; aynı konuda başka makaleler önerir. Mendeley hakkında bilgi için: https://www.mendeley.com/ Mendeley için stil dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

MENDELEY PROGRAMININ KULLANIMI

İngilizce yazılan ya da Türkçe halinin kabulü sonrası İngilizceye çevrilecek makalelerdeki kaynaklarda, yazar adları, makale başlıkları ve dergi adları dahil tümü İngilizce yazılmalı hiçbir yerde Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Orijinali Türkçe olan bu kaynakların sonuna (Turkish) diye belirtilmelidir. Kaynaklar yazının sonunda "Kaynaklar" başlığı altında verilmelidir. Kaynaklar ve İngilizce makalelerdeki Türkçe kaynaklarda yapılacak değişiklikler için örnekler aşağıda belirtilmiştir:

MENDELEY’E DÜŞÜNEN ADAM PNB DERGİSİ STİLİNİ EKLEME

Mendeleyde oturum açılır ve sırasıyla aşağıdaki seçeneklerle işlemler uygulanır:

1.View
2.Citation Style
3.More Styles
4.Get More Styles
5.“dusunenadampns.csl” dosyası açılan penceredeki boşluğa sürüklenerek getirilir
6.“Done” butonu tıklanır

Sonuç: Citation Style içinde “DusunenAdamPNS” olarak görülür.
Not: Bazen alıntı yapılan kaynak ya da sistemden kaynaklanan hatalar olabilmektedir. O yüzden en sonunda kaynakların tekrar dergi kurallarına uygun olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

1. Dergideki makaleler:

1. Jordaan GP, Nel DG, Hewlett RH, Emsley R. Alcohol-induced psychotic disorder: a comparative study on the clinical characteristics of patients with alcohol dependence and schizophrenia. J Stud Alcohol Drugs 2009; 70:870-876.

2. Güleç H. Şizofreni tanısı konmuş hasta ve birinci derece yakınlarında mizaç ve karakter profili. Noro Psikiyatr Ars 2009; 46:8-12.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Gulec H. Temperament and character dimensions of the patient with schizophrenia, relatives of schizophrenic patients, and the healthy controls. Noro Psikiyatr Ars 2009; 46:8-12. (Turkish)

Ek sayı için:

1. Fichter MM, Quadflieg N. Long-term stability of eating disorder diagnoses. Int J Eat Disord 2007; 40(Suppl.):61-66.

2. Oral ET. Geçmişten günümüze bipolarite ve endofenotipler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(Ek 1):8-9.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Oral ET. History of bipolarity and endophenotypes. Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10(Suppl.1):8-9. (Turkish)

Baskıdaki makale için:

1. Blumgart E, Tran Y, Craig A. Social anxiety disorder in adults who stutter. Depress Anxiety 2010 (in press)

2. Yıldız M, Yazıcı A, Çetinkaya Ö, Bilici R, Elçim R. Şizofreni Hastalarının Yakınlarının Hastalıkla İlgili Bilgi ve Görüşleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010 (baskıda)

Eğer yazı basım öncesi doi numarası almışsa (baskıda) yerine bu numara kaynağın sonuna eklenmelidir.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Yildiz M, Yazici A, Cetinkaya O, Bilici R. Relatives' knowledge and opinions about schizophrenia. Turk Psiyatri Derg 2010 (in press). (Turkish) Eğer yazı basım öncesi doi numarası almışsa (in press) yerine bu numara kaynağın sonuna eklenmelidir.

2. Kitaptan alıntılar:

Tek yazarlı kitaptan alıntı için:

1. Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Second ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2000; 207-211.

2. Kayaalp OS. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler. 3. Baskı, Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2005, 119-123.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Kayaalp OS. Principles of Clinical Psychopharmacology and Basic Adjustments. Third ed., Ankara: Hacettepe- Tas Kitapcilik, 2005, 119-123. (Turkish)

Kitaptan bir bölüm için, bir editör varsa:

James C. Psychiatric Disorders in Persons With Intellectual Disability: In Gabbard GO (editor). Treatments of Psychiatric Disorders. Fourth Ed. Washington: American Psychiatric Publishing Inc., 2007, 93-119.

Kitaptan bir bölüm için, birden fazla editör varsa:

1. Hollander E, Simeon D. Panic Disorder: In Hales RE, Yudofsky SC (editors). Essentials of Clinical Psychiatry. Arlington: American Psychiatric Publishing Inc., 2004, 339-359.

Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin ya da metinlerin yazarı ise, önce alınan metin yazılır takiben kitabın ismi yine kelimeler büyük harfle başlatılarak yazılır.

2. Den Boer JA, George MA, Ter Horst GJ (editors). Transcranial magnetic stimulation and vagus nevre stimulation: new approaches to antidepressant treatment. In: Current and Future Developments in Psychopharmacology. First ed. Amsterdam: Benecke N.I., 2004, 27-61.

Çeviri kitaptan alıntı için:

Saddock BJ, Saddock VA. Klinik Psikiyatri. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Ed.) 2. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 2005, 155-157.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Saddock BJ, Saddock VA. Clinical Psychiatry. Aydın H, Bozkurt A (Translation Editor) Second ed., Ankara: Gunes Kitabevi Ltd. Sti., 2005, 155-157. (Turkish)

3. Tezden alıntı için:

Dalbudak E. Erkek alkol bağımlılarında travma sonrası stress bozukluğu ve kişilik özelliklerinin yaşam kalitesi ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2008.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Dalbudak E. Relationship of posttraumatic stress disorder and personality dimensions with quality of life in male alcohol dependents. Postgraduate Thesis, Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, Istanbul, 2008. (Turkish)

4. Kongre bildirileri için:

Akvardar Y, Arkar H, Gul S, Akdede BB. Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 2003, 603-604.

İngilizce makaledeki Türkçe kaynaklar:

Akvardar Y, Arkar H, Gul S, Akdede BB. Personality dimensions in alcohol use disorders. National Psychiatry Congress, Proceeding Book, 2003, 603-604. (Turkish)

5. İnternetten alıntı için:

Interim guidance about avian influenza A for US citizens living abroad. http://www.cdc.gov/travel/other/avian_flu_ig_americans_abroad_0320405.htm. Erişim tarihi Ağustos 10, 2007.

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.