Zuklopentiksol dekanoattan paliperidon palmitata geçiş sonrasında tardiv diskinezide düzelme: Bir olgu sunumu
Eren Yildizhan, Filiz Ozsoy, Berna Ozata Yildizhan
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Uzun etkili enjektabl antipsikotikler şizofrenide etkili bir tedavi seçeneğidir ve ilacı bırakma potansiyelinin yüksek olduğu hastalarda tedavi uyumunu artırmaktadır. Tardiv diskinezi, uzun süre antipsikotik kullanımı sonrasında sorun olabilen tedavi edilmesi zor bir hareket bozukluğudur. Uzun etkili formları olan atipik antipsikotikler akut ekstrapiramidal yan etkiler için daha güvenli bir seçenek olmalarına karşın, tardiv diskinezideki etkileri net değildir. Güçlü dopamin (D2) reseptör antagonisti özelliği bulunan uzun etkili enjektabl bir antipsikotik olan zuklopentiksol dekanoatın uzun süre kullanımı sonrası gelişen, perioral ve dil bölgesinde tardiv diskinezisi olan bir olguyu bildirmekteyiz. Yirmi beş yıllık şizofreni öyküsü bulunan, 45 yaşındaki beyaz erkek hasta, tardiv diskinezi fark edildiği zaman olanzapin ve zuklopentiksol dekanoat kullanmaktaydı. Son 6 ayda zuklopentiksol dekanoatla beraber çeşitli aralıklarla klorpromazin, haloperidol, olanzapin ve ketiapin kullanımı da olmuştu. Orofarinjiyal diskineziyi ölçmekte Anormal Hareket Bozuklukları Ölçeği kullanıldı. Geçmişte oral tedavi ile tedavi uyumsuzluğu öyküsü bulunduğundan uzun etkili enjektabl antipsikotik kullanımına devam etmeyi planladık. İkinci kuşak uzun etkili enjektabl antipsikotiklerden olan ve dopamin (D2), serotonin (5HT-2), noradrenalin (NE-alfa2) reseptörlerinde antagonist etkisi olan paliperidon palmitat olarak antipsikotik tedavisi değiştirildikten sonra, tardiv diskinezide düzelme gözlemledik.
Anahtar Kelimeler: Uzun etkili enjektabl antipsikotikler, paliperidon palmitat, şizofreni, tardiv diskinezi, zuklopentiksol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2018;31:97-101
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.