Otizmli çocuklarda Toxoplasma gondii antikorlarının seroprevalansı
Erman Esnafoglu, Esra Yancar Demir, Yeliz Cetinkol, Mustafa Kerem Calgin, Abdullah Erdil, Emine Yurdakul Erturk, Abdullah Dagli
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu patogenezi genetik, immünolojik, çevresel ve enfeksiyöz ajanlar gibi pek çok nedenle açıklanmaya çalışılmasına rağmen hala büyük oranda nedeni bilinmeyen bir durumdur. Toxoplasma Gondii de çok sayıda psikiyatrik hastalıkta araştırılmış bir parazittir. Bu çalışmada ASD patogenezinde toxoplasmosisin rolü olup olmadığı seroprevelans çalışması ile araştırılmıştır.

Yöntem: Yüz iki OSB’li çocuk ve 51 sağlıklı çocuk karşılaştırılmıştır. Rutin labarotuar testlerinin yanında sosyodemografik form ve çocukluk çağı otizm derecelendirme ölçeği uygulanmış ve anti-toksoplazma IgM ve IgG titreleri istenmiştir.

Bulgular: Üç OSB’li çocuk (%2.9) ve 1 kontrolde (%2) IgG pozitif bulunmuştur. Bütün deneklerde IgM negatif olarak bulunmuştur. İki grup arasında toxoplazma seropozitivitesi açısından istatistiki olarak anlamalı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: Ulaştığımız bu bilgi OSB etyopatogenezinde toxoplazmozisin bir ilgisinin olduğunu desteklememektedir.
Anahtar Kelimeler: Otizm, otizm spektrum bozukluğu, toksoplazmozis, Toxoplasma Gondii
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2017;30:309-315
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.