DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
Sermin Yalin Sapmaz, Handan Ozek Erkuran, Dilek Ergin, Nesrin Sen Celasin, Duygu Karaarslan, Masum Ozturk, Ertugrul Koroglu, Omer Aydemir
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu’nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

Yöntem: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan 30 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 40 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Yaş 11-17’nin yanı sıra Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.918 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0.595 ile 0.837 arasında saptanmıştır. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0.651 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %67.7’sini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir.

Sonuç: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: DSM-5, güvenilirlik, Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği-Coçuk Formu Yaş 11-17, geçerlilik
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:32-38
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.