Okul öncesi çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlar annedeki hangi psikiyatrik belirtiler ile ilişkilidir?
Selma Tural Hesapcioglu, Mehmet Fatih Ceylan, Betul Erdogan, Gozde Kandemir, Esra Cop
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocuğun yaşadığı içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ile annedeki ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine getirilen 4-6 yaşları arasındaki çocuklar ve anneleri araştırma grubunu oluşturmuştur. Daha önce çocuk ve ergen psikiyatrisi başvurusu olmayan yaşça eşleştirilmiş çocuk ve anneleri kontrol grubunu oluşturmuştur. Anneleri tarafından Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği 4-18 yaş (CBCL/4-18) ve Belirti Tarama Envanteri-90-R (SCL-90-R) doldurulmuş elde edilen veriler kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yaş açısından eşleştirilmiş 61 olgu ve 55 kontrol olmak üzere 116 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. En sık başvuru yakınması konuşma gelişiminde gecikmedir (%34.4). Olgu grubundan 29 (%49.2) kontrol grubundan ise 5 (%9.4) çocukta klinik olarak anlamlı derecede içe yönelim sorunları, olgu grubundan 18 (%30.5) kontrol grubundan ise 3 (%5.7) çocukta klinik olarak anlamlı derecede dışa yönelim sorunları saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizinde çocuktaki tüm duygusal ve davranışsal sorunların annedeki psikiyatrik belirtilerle anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. İçe yönelim ve dışa yönelim sorunları sergileyen çocukların annelerinin sergilemeyenlere oranla tüm psikiyatrik belirti puanları anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Annedeki psikiyatrik belirtilerin, çocukta hastalık tanısından bağımsız olarak hem içe yönelim hem de dışa yönelim sorunları ile ilişkili olduğu izlenmektedir. Annedeki her tür psikiyatrik belirtinin, çocuğunda duygusal ya da davranışsal bir karşılığının olduğu, hekimin klinik yaklaşımında üzerinde durması gereken bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, dışa yönelim, içe yönelim, anne, okul öncesi, psikopatoloji
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:6-14
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.