Alkol ve madde bağımlılarında depresif belirtiler ve depresif belirtilerle ilişkili değişkenlerin incelenmesi
Gulseren Keskin, Aysun Babacan Gumus
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada alkol/madde bağımlılarında depresif belirti ve depresif belirti düzeyini etkileyebileceği düşünülen bağlanma ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemi, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Alkol/Madde Bağımlılığı Biriminde serviste yatırılarak ya da ayaktan takip ve tedavi edilen alkol ve madde bağımlılığı tanısı konmuş 289 hasta ile görüşme yapılarak oluşturulmuştur. Çalışmada hastalara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 32.5±11.0’dir. Hastaların (%76.8)’inde depresif belirti düzeyi yüksek (BDE>17) olarak saptanmıştır. Bağımlılarda depresif belirti düzeyi ile kaçıngan bağlanma puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hastaların MKE’den aldıkları puanlar BDE kesme puanına göre değerlendirildiğin dedepresif hastaların (BDE>17) zarardan kaçınma, işbirliği yapma ve kendini aşma boyutlarında depresif olmayan hastalardan (BDE<17) anlamlı düzeyde farklı olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamız bazı kişilik ve bağlanma özelliklerinin hastaların depresif belirti düzeylerini etkilediğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, alkol, bağlanma, depresyon, madde
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:124-135
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.