Cinsel istismar mağdurlarının psikolojik belirtileri ve akılcı olmayan inançları
Nilufer Kocturk, Filiz Bilge
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Tekrarlanan cinsel istismar (TCİ), çocukluk çağı cinsel istismarın (Cİ) önemli sonuçlarından biri olup, araştırılması ve önlenmesi gereken konuların başında gelmektedir. TCİ mağdurlarının psikolojik belirti düzeylerinin ve akılcı olmayan inançlarının belirlenmesi bu sorunun önlenmesine ve tedavi edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, çalışmada TCİ’ye maruz kalan, bir kez Cİ’ye maruz kalan ve Cİ’ye maruz kalmamış ergenlerin psikolojik belirti düzeylerinin ve akılcı olmayan inançlarının anlamlı farklar gösterip göstermediğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 210 kız ergen oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Kısa Semptom Envanteri ve Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada Cİ’ye maruz kalma durumuna göre ergenlerin akılcı olmayan inanç puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna karşın, TCİ’ye maruz kalan ergenlerin depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puanlarının karşılaştırma grubundan ve bir kez Cİ’ye maruz kalanların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu; kaygı puan ortalamalarının da sadece karşılaştırma grubunun kaygı puan ortalamasından daha yüksek olduğu, bir kez Cİ’ye maruz kalan ergenlerin puan ortalamaları ile arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bir kez Cİ’ye maruz kalan grubun ise kaygı, depresyon, olumsuz benlik ve somatizasyon puan ortalamalarının karşılaştırma grubunun puan ortalamasından daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: TCİ’ye ve Cİ’ye maruz kalan ergenlerde farklı psikolojik sorunlar görülebilmektedir. Mağdurların tedavi sürecinde bu tür farklılıkların gözetilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ergen, çocuk, akılcı olmayan inançlar, psikolojik belirti, tekrarlanan cinsel istismar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:113-123
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.